UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Water-soluble small-molecule probes for RNA based on a two-photon fluorescence "off-on'' process: systematic analysis in live cell imaging and understanding of structure-activity relationships Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2017,Volume: 53,Issue: 99,Page: 13245-13248
作者:  Li, Hong;  Li, Yuncang;  Zhang, Huihui;  Xu, Guoyong;  Zhang, Yuliang;  Liu, Xiaohu;  Zhou, Hongping;  Yang, Xingyuan;  Zhang, Xuanjun;  Tian, Yupeng
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Wavelet domain local binary pattern features for writer identification Conference paper
Proceedings - International Conference on Pattern Recognition, Istanbul, Turkey, 23-26 Aug. 2010
作者:  Liang Du;  Xinge You;  Huihui Xu;  Zhifan Gao;  Yuanyan Tang
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/02/11