UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The development and validation of a short version of the 33-item Hypomania Checklist (HCL-33) Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 235,Page: 206-210
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Feng, Yuan;  Xu, Dan-Dan;  Huang, Wei;  Chow, Ines H. I.;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Yuan, Zhen;  Wang, Gang;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Bipolar Disorder  Major Depressive Disorder  Screening  Hcl  
Water soluble fraction from ethanolic extract of Clausena lansium seeds alleviates obesity and insulin resistance, and changes the composition of gut microbiota in high-fat diet-fed mice Journal article
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 2018,Volume: 47,Page: 192-199
作者:  Shen, Shengnan;  Liao, Qiwen;  Huang, Li;  Li, Dan;  Zhang, Qingwen;  Wang, Yitao;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Lin, Ligen
浏览  |  Adobe PDF(1563Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:296/31  |  提交时间:2018/10/30
Clausena Lansium  Fat Mass Gain  Insulin Sensitivity  Gut Microbiota  Wampee  
Hybrid Nanomedicine Fabricated from Photosensitizer‐Terminated Metal–Organic Framework Nanoparticles for Photodynamic Therapy and Hypoxia‐Activated Cascade Chemotherapy Journal article
small, 2018,Volume: 15,Issue: 4
作者:  Zhimei He;  Yunlu Dai;  Xiangli Li;  Dan Guo;  Yijing Liu;  Xiaolin Huang;  Jingjing Jiang;  Sheng Wang;  Guizhi Zhu;  Fuwu Zhang;  Lisen Lin;  Jun‐Jie Zhu;  Guocan Yu;  Xiaoyuan Chen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/28
Banoxantrone  Cascade Therapy  Hypoxia‐activated Prodrugs  Nanoscale Metal–organic Frameworks  Photodynamic Therapy  
Anti-inflammatory abietane diterpenoids from the seeds of Podocarpus nagi Journal article
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2017,Volume: 21,Page: 260-263
作者:  Feng, Zhe-Ling;  Li, Dan;  Liu, Qian-Yu;  Liu, Jing-Xin;  Huang, Li;  Zhang, Qing-Wen;  Wang, Yi-Tao;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Podocarpus Nagi  Abietane Diterpenoids  No Production  Anti-inflammation  
Clausoxamine, an alkaloid possessing a 1,3-oxazine-4-one ring from the seeds of Clausena lansium and the anti-obesity effect of lansiumamide B Journal article
RSC ADVANCES, 2017,Volume: 7,Issue: 74,Page: 46900-46905
作者:  Huang, Li;  Li, Dan;  Xu, Yun-Shao;  Feng, Zhe-Ling;  Meng, Fan-Chen;  Zhang, Qing-Wen;  Gan, Li-She;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Particulate matter (PM) episodes at a suburban site in Hong Kong: Evolution of PM characteristics and role of photochemistry in secondary aerosol formation Journal article
Atmospheric Chemistry and Physics, 2016,Volume: 16,Issue: 22,Page: 14131-14145
作者:  Qin,Yi Ming;  Li,Yong Jie;  Wang,Hao;  Lee,Berto Paul Yok Long;  Huang,Dan Dan;  Chan,Chak Keung
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/05/21