UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Two new flavans from the roots of Dianella ensifolia (L.) DC Journal article
NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2017,Volume: 31,Issue: 13,Page: 1561-1565
作者:  Tang, Ben-Qin;  Huang, Shu-Sheng;  Liang, Ye-Er;  Sun, Jian-Bo;  Ma, Yan;  Zeng, Bao;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Lu, Jian-Lin
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Dianella ensifolia  flavans  cytotoxicity