UM

浏览/检索结果: 共17条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Film-forming Electrolyte Additives for Rechargeable Lithium Ion Batteries: Progress and Outlooks Journal article
Journal of Materials Chemistry A, 2019,Volume: 7,Issue: 15,Page: 8700
作者:  Huajun Zhao;  Xueqing Yu;  Jianding Li;  Bo Li;  Huaiyu Shao;  Lei Li;  Yonghong Deng
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/16
Realizing Facile Regeneration of Spent NaBH4 with Mg-Al Alloy Journal article
Journal of Materials Chemistry A, 2019
作者:  Hao Zhong;  Liuzhang Ouyang;  Meiqin Zeng;  Jiangwen Liu;  Hui Wang;  Huaiyu Shao;  Michael Felderhoff;  Min Zhu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/04/16
Enhanced hydrogen storage kinetics in Mg@FLG composite synthesized by plasma assisted milling Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2018,Volume: 43,Issue: 36,Page: 17346-17352
作者:  Lang, Chengguang;  Ouyang, Liuzhang;  Yang, Lingli;  Dai, Leyang;  Wu, Daifeng;  Shao, Huaiyu;  Zhu, Min
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Few-layer graphene  Magnesium hydride  Dehydriding kinetics  Plasma assisted milling  
Mg-Based Hydrogen Absorbing Materials for Thermal Energy Storage-A Review Journal article
APPLIED SCIENCES-BASEL, 2018,Volume: 8,Issue: 8
作者:  Li, Bo;  Li, Jianding;  Shao, Huaiyu;  He, Liqing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
thermal energy storage  Mg-based materials  hydrogen storage  chemical heat storage  
Hydrogen storage properties of Y-Mg-Cu-H nanocomposite obtained by hydrogen-induced decomposition of YMg4Cu intermetallic Journal article
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018,Volume: 751,Page: 176-182
作者:  Jiang, Xiaojing;  Fu, Kai;  Xiao, Rui;  Wu, Yong;  Sun, Bingxue;  Shao, Huaiyu;  Wu, Xiuqi;  Zheng, Jie;  Li, Xingguo
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Intermetallic  Hydrogen storage  Kinetics  Nanocomposite  
A facile solvent-free method for NaBH4 and Na2B12H12 synthesis Journal article
INORGANICA CHIMICA ACTA, 2018,Volume: 474,Page: 16-21
作者:  He, Liqing;  Fu, Yanda;  Wu, Dong;  Zhang, Dehui;  Cheng, Hua;  Lin, Huaijun;  Li, Xiangnan;  Xiong, Wei;  Zhu, Qing;  Deng, Yonghong;  Shao, Huaiyu;  Li, Hai-Wen;  Zhao, Xingzhong;  Lu, Zhouguang
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Synthesis  NaBH4  Na2B12H12  Equal electron body  Reaction equation  
Progress and Trends in Magnesium-Based Materials for Energy-Storage Research: A Review Journal article
ENERGY TECHNOLOGY, 2018,Volume: 6,Issue: 3,Page: 445-458
作者:  Shao, Huaiyu;  He, Liqing;  Lin, Huaijun;  Li, Hai-Wen
收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2018/10/30
alloys  energy storage  hydrides  hydrogen storage  magnesium  
Catalysis and Downsizing in Mg-Based Hydrogen Storage Materials Journal article
CATALYSTS, 2018,Volume: 8,Issue: 2
作者:  Li, Jianding;  Li, Bo;  Shao, Huaiyu;  Li, Wei;  Lin, Huaijun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
magnesium  catalysis  downsizing  thermodynamics  kinetics  
Hydrogen generation by hydrolysis of Mg-Mg2Si composite and enhanced kinetics performance from introducing of MgCl2 and Si Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2018,Volume: 43,Issue: 5,Page: 2903-2912
作者:  Tan, Zhenhua;  Ouyang, Liuzhang;  Liu, Jiangwen;  Wang, Hui;  Shao, Huaiyu;  Zhu, Min
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Hydrogen generation  Magnesium chloride  Mg-Mg2Si composite  Hydrolysis  
Advanced SEM and TEM Techniques Applied in Mg-Based Hydrogen Storage Research Journal article
SCANNING, 2018
作者:  Li, Jianding;  Xu, Jincheng;  Li, Bo;  He, Liqing;  Lin, Huaijun;  Li, Hai-Wen;  Shao, Huaiyu
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30