UM

浏览/检索结果: 共29条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Active Ingredients and Action Mechanisms of Yi Guan Jian Decoction in Chronic Hepatitis B Patients with Liver Fibrosis Journal article
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019,Volume: 2019
作者:  Guangyao Li;  Yuan Zhou;  Daniel Man-Yuen Sze;  Chao Liu;  Qianru Zhang;  Zihao Wang;  Hua Yu;  Ging Chan;  Zhongdao Wu;  Shibing Su;  Yuanjia Hu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2020/01/06
Collaborative Penalized Least Squares for Background Correction of Multiple Raman Spectra Journal article
JOURNAL OF ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY, 2018
作者:  Chen, Long;  Wu, Yingwen;  Li, Tianjun;  Chen, Zhuo
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/30
Screening and Characterizing Tyrosinase Inhibitors from Salvia miltiorrhiza and Carthamus tinctorius by Spectrum-Effect Relationship Analysis and Molecular Docking Journal article
JOURNAL OF ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY, 2018
作者:  Wang, Ya-Li;  Hu, Guang;  Zhang, Qian;  Yang, Yu-Xiu;  Li, Qiao-Qiao;  Hu, Yuan-Jia;  Chen, Hua;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Investigation of Interactions between Thrombin and Ten Phenolic Compounds by Affinity Capillary Electrophoresis and Molecular Docking Journal article
JOURNAL OF ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY, 2018
作者:  Li, Qiao-Qiao;  Yang, Yu-Xiu;  Qv, Jing-Wen;  Hu, Guang;  Hu, Yuan-Jia;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Bioinspired Computational Approach to Missing Value Estimation Journal article
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2018
作者:  Agbehadji, Israel Edem;  Millham, Richard C.;  Fong, Simon James;  Yang, Hongji
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/30
Development of Commercial Health Insurance in China: A Systematic Literature Review Journal article
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2018
作者:  Choi, Weng I.;  Shi, Honghao;  Bian, Ying;  Hu, Hao
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/10/30
Discovery of a Novel ERp57 Inhibitor as Antiplatelet Agent from Danshen (Salvia miltiorrhiza) Journal article
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 2018
作者:  Zou, Jia;  Chen, Yang;  Hoi, Maggie Pui Man;  Li, Jun;  Wang, Tao;  Zhang, Ying;  Feng, Yu;  Gao, Jianli;  Lee, Simon Ming Yuen;  Cui, Guozhen
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Reconstructed Error and Linear Representation Coefficients Restricted by ℓ1-Minimization for Face Recognition under Different Illumination and Occlusion Journal article
Mathematical Problems in Engineering, 2017,Volume: 2017
作者:  Wu, Xuegang;  Fang, Bin;  Tang, Yuan Yan;  Zeng, Xiaoping;  Xing, Changyuan
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
On the Optimal Dynamic Control Strategy of Disruptive Computer Virus Journal article
Discrete Dynamics in Nature and Society, 2017,Volume: 2017
作者:  Bi, Jichao;  Yang, Xiaofan;  Wu, Yingbo;  Xiong, Qingyu;  Wen, Junhao;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
A Randomized Controlled Trial of Chinese Medicine on Nonmotor Symptoms in Parkinson's Disease Journal article
PARKINSONS DISEASE, 2017
作者:  Chua, Ka-Kit;  Wong, Adrian;  Chan, Kam-Wa;  Lau, Yin-Kei;  Bian, Zhao-Xiang;  Lu, Jia-Hong;  Liu, Liang-Feng;  Chen, Lei-Lei;  Chan, Ka-Ho;  Tse, Kim-Pong;  Chan, Anne;  Song, Ju-Xian;  Wu, Justin;  Zhu, Li-Xing;  Mok, Vincent;  Li, Min
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/10/31