UM

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
pH-sensitive loaded retinal/indocyanine green micelles as an "all-in-on" theranostic agent for multi-modal imagingin vivo guided cellular senescence-photothermal synergistic therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 55,Issue: 44,Page: 6209-6212
作者:  Lipeng Zhu;  Ping Li;  Duyang Gao;  Jie Liu;  Yubin Liu;  Chen Sun;  Mengze Xu;  Xin Chen;  Zonghai Sheng;  Ruibing Wang;  Zhen Yuan;  Lintao Cai;  Yifan Ma;  Qi Zhao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2020/01/06
Protein-modified conjugated polymer nanoparticles with strong near-infrared absorption: a novel nanoplatform to design multifunctional nanoprobes for dual-modal photoacoustic and fluorescence imaging Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 42,Page: 19742-19748
作者:  Gao, Duyang;  Zhang, Pengfei;  Liu, Yubin;  Sheng, Zonghai;  Chen, Huajie;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
Protein-modified ultra-small gold clusters for dual-modal in vivo fluorescence/photoacoustic imaging Journal article
QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY, 2018,Volume: 8,Issue: 3,Page: 326-332
作者:  Gao, Duyang;  Liu, Yubin;  Wang, Yating;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Gold Clusters  Dual-modal Nanoprobe  In Vivo Zebrafish imagIng  Optical-resolution Photoacoustic Imaging System  
Highly Stable Conjugated Polymer Dots as Multifunctional Agents for Photoacoustic Imaging-Guided Photothermal Therapy Journal article
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018,Volume: 10,Issue: 8,Page: 7012-7021
作者:  Chang, Kaiwen;  Liu, Yubin;  Hu, Dehong;  Qi, Qiaofang;  Gao, Duyang;  Wang, Yating;  Li, Dongliang;  Zhang, Xuanjun;  Zheng, Hairong;  Sheng, Zonghai;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/10/30
Conjugated Polymer Dots  Multifunctional Agents  Theranostic Nanoplatform  Photoacoustic Imaging  Photothermal Therapy  
Highly absorbing multispectral near-infrared polymer nanoparticles from one conjugated backbone for photoacoustic imaging and photothermal therapy Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 144,Page: 42-52
作者:  Chen, Haobin;  Zhang, Jian;  Chang, Kaiwen;  Men, Xiaoju;  Fang, Xiaofeng;  Zhou, Libo;  Li, Dongliang;  Gao, Duyang;  Yin, Shengyan;  Zhang, Xuanjun;  Yuan, Zhen;  Wu, Changfeng
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Photothermal Therapy  Photoacoustic Imaging  Near-infrared Absorption  Polymer Dots  Contrast Agents  
Development of a multi-band photoacoustic tomography imaging system based on a capacitive micromachined ultrasonic transducer array Journal article
APPLIED OPTICS, 2017,Volume: 56,Issue: 14,Page: 4012-4018
作者:  Zhang, Jian;  Pun, Sio Hang;  Yu, Yuanyu;  Gao, Duyang;  Wang, Jiujiang;  Mak, Peng Un;  Lei, Kin Fong;  Cheng, Ching-Hsiang;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Photoacoustic-Based Multimodal Nanoprobes: from Constructing to Biological Applications Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2017,Volume: 13,Issue: 4,Page: 401-412
作者:  Gao, Duyang;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Multimodal Nanoprobes  Synthesis Methods  Photoacoustic Imaging  Biomedical Imaging  
Toward edges-rich MoS2 layers via chemical liquid exfoliation triggering distinctive magnetism Journal article
MATERIALS RESEARCH LETTERS, 2017,Volume: 5,Issue: 4,Page: 267-275
作者:  Gao, Guanhui;  Chen, Chi;  Xie, Xiaobin;  Su, Yantao;  Kang, Shendong;  Zhu, Guichi;  Gao, Duyang;  Trampert, Achim;  Cai, Lintao
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/10/30
Edges-rich MoS2  exfoliation  magnetic property  grain boundaries  
A PIID-DTBT based semi-conducting polymer dots with broad and strong optical absorption in the visible-light region: Highly effective contrast agents for multiscale and multi-spectral photoacoustic imaging Journal article
NANO RESEARCH, 2017,Volume: 10,Issue: 1,Page: 64-76
作者:  Zhang, Jian;  Chen, Haobin;  Zhou, Ting;  Wang, Limei;  Gao, Duyang;  Zhang, Xuanjun;  Liu, Yubin;  Wu, Changfeng;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanoparticles  Polymer Dots  Contrast Agents  Photoacoustic Imaging  Multiscale Imaging  Multi-spectral Imaging  
Protein-Modified CuS Nanotriangles: A Potential Multimodal Nanoplatform for In Vivo Tumor Photoacoustic/Magnetic Resonance Dual-Modal Imaging Journal article
ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS, 2017,Volume: 6,Issue: 1
作者:  Gao, Duyang;  Sheng, Zonghai;  Liu, Yubin;  Hu, Dehong;  Zhang, Jian;  Zhang, Xuanjun;  Zheng, Hairong;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30