UM

浏览/检索结果: 共24条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A novel phase analysis method for examining fNIRS neuroimaging data associated with Chinese/English sight translation Journal article
Behavioural Brain Research, 2019,Volume: 361,Page: 151-158
作者:  Ren,Houhua;  Wang,Meng Yun;  He,Yan;  Du,Zhengcong;  Zhang,Jiang;  Zhang,Jing;  Li,Defeng;  Yuan,Zhen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/10/08
Chinese/English translation  fNIRS  Functional connectivity  Phase analysis method  
A 2-GS/s 8-Bit ADC Featuring Virtual-Ground Sampling Interleaved Architecture in 28-nm CMOS Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS, 2018,Volume: 65,Issue: 11,Page: 1534-1538
作者:  Wang, X. Shawn;  Jin, Xin;  Du, Jieqiong;  Li, Yilei;  Du, Yuan;  Wong, Chien-Heng;  Kuan, Yen-Cheng;  Chan, Chi-Hang;  Chang, Mau-Chung Frank
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
Analog-to-digital converter (ADC)  virtual-ground sampling  SAR  time-interleaved  
Novel Optical Absorption Properties of Phase Segregation BexZn1-xO Alloy: First Principle Calculation Conference paper
作者:  Su, Long-Xing;  Wang, Yu-Chao;  Zhu, Yuan;  Du, Long-Zhong;  Zhang, Quan-Lin;  Chen, Ming-Ming;  He, Hai-Yan;  Gui, Xu-Chun;  Pan, Bi-Cai;  Tang, Zi-Kang;  Tao, CW
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Semiconductor  Phase Segregation  Absorption Specta  First Principle Calculation  
Simultaneous Spectral-Spatial Feature Selection and Extraction for Hyperspectral Images Journal article
IEEE Transactions on Cybernetics, 2018,Volume: 48,Issue: 1,Page: 16-28
作者:  Zhang, Lefei;  Zhang, Qian;  Du, Bo;  Huang, Xin;  Tang, Yuan Yan;  Tao, Dacheng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Feature Extraction  Feature Selection  Hyperspectral Data  Spectral-spatial Classification  
Empirical Mode Decomposition - Window Fractal (EMDWF) Algorithm in Classification of Fingerprint of Medicinal Herbs Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2017,Volume: 31,Issue: 12
作者:  Du, Jianwei;  Xu, Zhengguang;  Mu, Zhichun;  Wang, Patrick Shen-Pei;  Tang, Yuan Yan;  Luo, Huiwu
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Fingerprint of medicinal herbs  empirical mode decomposition (EMD)  Hausdorff fractal dimensions  segmented-windows fractal feature  
Scene-adaptive single image dehazing via opening dark channel model Journal article
IET Image Processing, 2016,Volume: 10,Issue: 11,Page: 877-884
作者:  Xin Liu;  He Zhang;  Yuan Yan Tang;  Ji-Xiang Du
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
Recognition of leaf image set based on manifold-manifold distance Journal article
Neurocomputing, 2016,Volume: 188,Page: 131-138
作者:  Ji-Xiang Du;  Mei-Wen Shao;  Chuan-Min Zhai;  Jing Wang;  Yuanyan Tang;  Chun Lung Philip Chen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/02/11
Leaf Image Set  Manifold-manifold Distance  Phog Descriptor  Plant Leaves Classification  
EMD fractal feature extraction technique in fingerprint of medicinal herbs Journal article
International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 2015,Volume: 13,Issue: 4
作者:  Jianwei Du;  Zhengguang Xu;  Zhichun Mu;  Yuan Yan Tang;  Limin Cui;  Tianxuan Duan
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/02/11
Emd Fractal Features  Empirical Mode Decomposition (Emd)  Fingerprint Of Medicinal Herbs  Intrinsic Mode Function (Imf)  
Active contours with a joint and region-scalable distribution metric for interactive natural image segmentation Journal article
IET Image Processing, 2014,Volume: 8,Issue: 12,Page: 824-832
作者:  Xin Liu;  Shu-Juan Peng;  Yiu-ming Cheung;  Yuan Yan Tang;  Ji-Xiang Du
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/02/11
Image Segmentation  Image Colour Analysis  Filtering Theory  Probability  Independent Component Analysis  
Recognizing complex events in real movies by combining audio and video features Journal article
Neurocomputing, 2014,Volume: 137,Page: 89-95
作者:  Ji-Xiang Du;  Chuan-Min Zhai;  Yi-Lan Guo;  Yuan-Yan Tang;  Chun Lung Philip Chenb
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
Audio Feature  Event Recognition  Local Space-time Features  Self-organization Feature Map