UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Optimizing CRISPR/Cas9 technology for precise correction of the Fgfr3-Gly374Arg mutation in achondroplasia in mice Journal article
The Journal of Biological Chemistry, 2018
作者:  Kai Miao;  Xin Zhang;  Sek Man Su;  Jianming Zeng;  Zebin Huang;  Un In Chan;  Xiaoling Xu;  Chu-Xia Deng
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/12/17
Fgfr3  Crispr/cas9  Protein  Targeted Correction  Off-target  Achondroplasia  Dwarfism  Genome Editing  Gene Therapy  
An efficient platform for generating somatic point mutations with germline transmission in the zebrafish by CRISPR/Cas9-mediated gene editing Journal article
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 293,Issue: 17,Page: 6611-6622
作者:  Yibo Zhang;  Zhiwei Zhang;  Wei Ge
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/10/30
Somatic Point Mutation  Crispr/cas9  Homology-directed Recombination (Hdr)  Knock-in  Zebrafish  
Genome editing in fishes and their applications Journal article
GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, 2018,Volume: 257,Page: 3-12
作者:  Zhu, Bo;  Ge, Wei
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Genome Editing  Zfn  Talen  Crispr/cas9  Fish  Teleosts  
Building a Genetic Manipulation Tool Box for Orchid Biology: Identification of Constitutive Promoters and Application of CRISPR/Cas9 in the Orchid, Dendrobium officinale (vol 7, 2036, 2017) Journal article
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2017,Volume: 8
作者:  Kui, Ling;  Chen, Haitao;  Zhang, Weixiong;  He, Simei;  Xiong, Zijun;  Zhang, Yesheng;  Yan, Liang;  Zhong, Chaofang;  He, Fengmei;  Chen, Junwen;  Zeng, Peng;  Zhang, Guanghui;  Yang, Shengchao;  Dong, Yang;  Wang, Wen;  Cai, Jing
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Dendrobium officinale  transgene  vector construction  CRISPR/Cas9 gene editing  overexpression  lignocellulose biosynthesis  gene promoters  
Building a Genetic Manipulation Tool Box for Orchid Biology: Identification of Constitutive Promoters and Application of CRISPR/Cas9 in the Orchid, Dendrobium officinale Journal article
FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2017,Volume: 7
作者:  Kui, Ling;  Chen, Haitao;  Zhang, Weixiong;  He, Simei;  Xiong, Zijun;  Zhang, Yesheng;  Yan, Liang;  Zhong, Chaofang;  He, Fengmei;  Chen, Junwen;  Zeng, Peng;  Zhang, Guanghui;  Yang, Shengchao;  Dong, Yang;  Wang, Wen;  Cai, Jing
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Dendrobium officinale  transgene  vector construction  CRISPR/Cas9 gene editing  overexpression  lignocellulose biosynthesis  gene promoters  
CRISPR/Cas9-AAV Mediated Knock-in at NRL Locus in Human Embryonic Stem Cells Journal article
Molecular Therapy - Nucleic Acids, 2016,Volume: 5
作者:  Xianglian Ge;  Haitao Xi;  Fayu Yang;  Xiao Zhi;  Yanghua Fu;  Ding Chen;  Ren-He Xu;  Ge Lin;  Jia Qu;  Junzhao Zhao;  Feng Gu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/20
Aav  Crispr/cas9  Homologous Recombination  Human Embryonic Stem Cells  Next Generation Sequencing  Nrl