UM

浏览/检索结果: 共69条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Deciphering the Pharmacological Mechanisms of the Huayu-Qiangshen-Tongbi Formula Through Integrating Network Pharmacology and In Vitro Pharmacological Investigation Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2019,Volume: 10
作者:  Zihao Wang;  Ke-Gang Linghu;  Yuanjia Hu;  Huali Zuo;  Hao Yi;  Shi-Hang Xiong;  Jinjian Lu;  Ging Chan;  Hua Yu;  Run-Yue Huang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/04
Rheumatoid Arthritis  Network Pharmacology  Traditional Chinese Medicine  Huayu-qiangshen-tongbi Formula  In Vitro Validation  
Pharmacological Effects and Mechanisms of Chinese Medicines Modulating NLRP3 Inflammasomes in Ischemic Cardio/Cerebral Vascular Disease Journal article
American Journal of Chinese Medicine, 2018,Volume: 46,Issue: 8,Page: 1727-1741
作者:  Yueying Li;  Yuntao Liu;  Xia Yan;  Qing Liu;  Yong-Hua Zhao;  Da-Wei Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/18
Nlrp3 Inflammasome  Cardiovascular Diseases  Cerebrovascular Diseases  Chinese Medicine  Review  
Internationalization of Traditional/Complementary Medicine products: market entry as medicine Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Li, Jiatong;  Zhu, Jianfan;  Hu, Hao;  Harnett, Joanna E.;  Lei, Chi Ieong;  Chau, Ka Yin;  Chan, Ging;  Ung, Carolina Oi Lam
浏览  |  Adobe PDF(933Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:125/3  |  提交时间:2018/10/30
Traditional Chinese Medicines  Chinese Patent Medicines  Proprietary Chinese Medicines  Traditional And Complementary Medicine  Registration  Internationalization  Quality  Safety  Efficacy  
Are personalized tongxie formula based on diagnostic analyses more effective in reducing IBS symptoms?-A randomized controlled trial Journal article
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, 2018,Volume: 40,Page: 95-105
作者:  Wang, Yuanyuan;  Fan, Heng;  Xiao, Qi;  Lai, Yaoliang;  Yan, Zhixiang;  Li, Baiwen;  Tang, Min;  Huang, Dawei;  Li, Zhen;  Chen, Hongjing;  Zhu, Qingping;  Luo, Chao;  Chen, Xuan;  Fen, Jin;  Jiang, Zhengyan;  Zheng, Liang;  Liu, Xingxing;  Tang, Qing;  Zuo, Dongmei;  Ye, Jingyi;  Yang, Yongqiang;  Huang, Huisuo;  Tang, Zongxiang;  Lu, Weimin;  Xiao, Jun;  Pharm D China Irritable Bowel Synd
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Irritable bowel syndrome (IBS)  Randomized controlled trial  Chinese herbal medicine formula  Personalized tongxie formulas  Differential diagnosis  
The bone-protecting efficiency of Chinese medicines compared with Western medicines in rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis of comparative studies Journal article
Frontiers in Pharmacology, 2018,Volume: 9,Issue: AUG
作者:  Cai X.;  Chen X.-M.;  Xia X.;  Bao K.;  Wang R.-R.;  Peng J.-H.;  Liu H.-J.;  Yang Q.-W.;  Yan J.-Y.;  Wang M.-J.;  Yu H.;  Lu J.-J.;  Hu Y.-J.;  Jakobsson P.-J.;  Wen Z.-H.;  Huang R.-Y.;  Huang Q.-C.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/28
Bone-protecting Efficiency  Chinese Medicine  Meta-analysis  Rheumatoid Arthritis (Ra)  Systematic Review  
Cost-consequence analysis of salvianolate injection for the treatment of coronary heart disease Journal article
Chinese Medicine (United Kingdom), 2018,Volume: 13,Issue: 1
作者:  Dong P.;  Hu H.;  Guan X.;  Ung C.O.L.;  Shi L.;  Han S.;  Yu S.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/06
Chronic Ischemic Heart Disease  Coronary Heart Disease  Cost-consequence Analysis  Pharmacoeconomics  Salvianolate Injection  Traditional Chinese Medicine  
Main active constituent identification in Guanxinjing capsule, a traditional Chinese medicine, for the treatment of coronary heart disease complicated with depression Journal article
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2018,Volume: 39,Issue: 6,Page: 975-987
作者:  Zhang, Yan-qiong;  Guo, Qiu-yan;  Li, Qiu-yue;  Ren, Wei-qiong;  Tang, Shi-huan;  Wang, Song-song;  Liang, Ri-xin;  Li, De-feng;  Zhang, Yi;  Xu, Hai-yu;  Yang, Hong-jun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
traditional Chinese medicine  Guanxinjing capsule  coronary heart disease  depression  integrative pharmacology  in silico ADME prediction  target prediction  network analysis  
Psoriasis therapy by Chinese medicine and modern agents Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Meng, Shikang;  Lin, Zibei;  Wang, Yan;  Wang, Zhenping;  Li, Ping;  Zheng, Ying
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Psoriasis  Therapy  Chinese Medicine  
Toward Evidence-Based Chinese Medicine: Status Quo, Opportunities and Challenges Journal article
CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE, 2018,Volume: 24,Issue: 3,Page: 163-170
作者:  Chen, Yao-long;  Zhao, Chen;  Zhang, Li;  Li, Bo;  Wu, Chuan-hong;  Mu, Wei;  Wang, Jia-ying;  Yang, Ke-hu;  Li, You-ping;  Chen, Chiehfeng;  Wang, Yong-yan;  Wang, Chen;  Bian, Zhao-xiang;  Shang, Hong-cai;  Evidence Based Chinese Med Working
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
evidence-based medicine  Chinese medicine  randomized controlled trial  systematic review  clinical practice guidelines  
Divergent trajectories of sectoral evolution: The case of Traditional Chinese Medicine in China (1949-2015) Journal article
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, 2018,Volume: 128,Page: 252-261
作者:  Chung, Chao-chen;  Hu, Hao
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/30
Sectoral Innovation System  Traditional Chinese Medicine  Sub-sector  China