UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Pharmacokinetic Comparison of Seven Major Bio-Active Components in Normal and Blood Stasis Rats after Oral Administration of Herb Pair Danggui-Honghua by UPLC-TQ/MS Journal article
MOLECULES, 2017,Volume: 22,Issue: 10
作者:  Jin, Yi;  Tang, Yu-Ping;  Zhu, Zhen-Hua;  Shang, Er-Xin;  Pang, Han-Qing;  Shi, Xu-Qin;  Chen, Yan-Yan;  Wang, Jin;  Chang, Xing;  Kang, An;  Zhou, Gui-Sheng;  Shi, Ya-Jun;  Sun, Jin;  Tang, Zhi-Shu;  Li, Shao-Ping;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Danggui  Angelica sinensis  honghua  Carthamus tinctorius  herb pair  pharmacokinetics  
Novel SIW bandpass filters using loaded posts for application in 5.8GHz WLAN system Conference paper
2015 IEEE International Wireless Symposium, IWS 2015, Shenzhen, China, 3 30, 2015 - 4 1, 2015
作者:  Wang, Kai;  Guo, Zai-Cheng;  Wong, Sai-Wai;  Chen, Zhi-Han;  Zhu, Lei;  Chen, Rui-Sen;  Chu, Qing-Xin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/06