UM

浏览/检索结果: 共111条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Film-forming Electrolyte Additives for Rechargeable Lithium Ion Batteries: Progress and Outlooks Journal article
Journal of Materials Chemistry A, 2019,Volume: 7,Issue: 15,Page: 8700
作者:  Huajun Zhao;  Xueqing Yu;  Jianding Li;  Bo Li;  Huaiyu Shao;  Lei Li;  Yonghong Deng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/04/16
Realizing Facile Regeneration of Spent NaBH4 with Mg-Al Alloy Journal article
Journal of Materials Chemistry A, 2019
作者:  Hao Zhong;  Liuzhang Ouyang;  Meiqin Zeng;  Jiangwen Liu;  Hui Wang;  Huaiyu Shao;  Michael Felderhoff;  Min Zhu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/16
Facile synthesis of graphene nanoribbons from zeolite-templated ultra-small carbon nanotubes for lithium ion storage Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 43,Page: 21327-21334
作者:  Xu, Xintong;  Ruan, Shuangchen;  Zhai, Jianpang;  Zhu, Haiou;  Yu, Li;  Pei, Jihong;  Cui, Zhe;  Zou, Rujia;  Hu, Junqing;  Lu, Aijiang;  Yu, Mingyang;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/01/17
Metal halide perovskites: stability and sensing-ability Journal article
Journal of Materials Chemistry C: Materials for optical and electronic devices, 2018,Volume: 6,Issue: 38,Page: 10121-10137
作者:  Zhaohua Zhu;  Qian Sun;  Zhipeng Zhang;  Jie Dai;  Guichuan Xing;  Shaozhou Li;  Xiao Huang;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/29
Back-to-back symmetric Schottky type UVA photodetector based on ternary alloy BeZnO Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 2018,Volume: 6,Issue: 29,Page: 7776-7782
作者:  Su, Longxing;  Zhu, Yuan;  Xu, Xiaojie;  Chen, Hongyu;  Tang, Zikang;  Fang, Xiaosheng
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
A long-lifetime iridium(III) complex for lysosome tracking with high specificity and a large Stokes shift Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, 2018,Volume: 6,Issue: 23,Page: 3855-3858
作者:  Liu, Jin-Biao;  Vellaisamy, Kasipandi;  Li, Guodong;  Yang, Chao;  Wong, Suk-Yu;  Leung, Chung-Hang;  Pu, Shou-Zhi;  Ma, Dik-Lung
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Effect of cation substitution on the pseudocapacitive performance of spinel cobaltite MCo2O4 (M = Mn, Ni, Cu, and Co)dagger Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 23,Page: 10674-10685
作者:  Liu, Shude;  Ni, Dixing;  Li, Hai-Feng;  Hui, Kwun Nam;  Ouyang, Chu-Ying;  Jun, Seong Chan
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Effect of cation substitution on the pseudocapacitive performance of spinel cobaltite MCo2O4 (M = Mn, Ni, Cu, and Co) (vol 6, pg 10674, 2018) Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 23,Page: 11044-11044
作者:  Liu, Shude;  Ni, Dixing;  Li, Hai-Feng;  Hui, Kwun Nam;  Ouyang, Chu-Ying;  Jun, Seong Chan
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Exploring new two-dimensional monolayers: pentagonal transition metal borides/carbides (penta-TMB/Cs) Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 22,Page: 10226-10232
作者:  Shao, Yangfan;  Shao, Mengmeng;  Kawazoe, Yoshiyuki;  Shi, Xingqiang;  Pan, Hui
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Bismuth Nanoparticles with "light" Property Served as a Multifunctional Probe for X-ray Computed Tomography and Fluorescence Imaging Journal article
Chemistry of Materials, 2018,Volume: 30,Issue: 10,Page: 3301-3307
作者:  Bi H.;  He F.;  Dong Y.;  Yang D.;  Dai Y.;  Xu L.;  Lv R.;  Gai S.;  Yang P.;  Lin J.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/15