UM

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Linear Statistics of Random Matrix Ensembles at the Spectrum Edge Associated with the Airy Kernel Journal article
arXiv, 2019
作者:  Chao Min;  Yang Chen
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/07/22
Random Matrix Ensembles  Linear Statistics  Moment-generating Function  Airy Kernel  Mean And Variance  Asymptotics  
Painleve transcendents and the Hankel determinants generated by a discontinuous Gaussian weight Journal article
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, 2019,Volume: 42,Issue: 1,Page: 301-321
作者:  Min, Chao;  Chen, Yang
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/17
asymptotics  Hankel determinants  ladder operators  orthogonal polynomials  Painleve transcendents  random matrices  
Linguistic Knowledge-Aware Neural Machine Translation Journal article
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON AUDIO SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 2018,Volume: 26,Issue: 12,Page: 2341-2354
作者:  Li, Qiang;  Wong, Derek F.;  Chao, Lidia S.;  Zhu, Muhua;  Xiao, Tong;  Zhu, Jingbo;  Zhang, Min
收藏  |  浏览/下载:116/0  |  提交时间:2018/10/30
Attention gate  knowledge block  knowledge gate  neural machine translation (NMT)  
Painleve III ' and the Hankel determinant generated by a singularly perturbed Gaussian weight Journal article
NUCLEAR PHYSICS B, 2018,Volume: 936,Page: 169-188
作者:  Min, Chao;  Lyu, Shulin;  Chen, Yang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
Are personalized tongxie formula based on diagnostic analyses more effective in reducing IBS symptoms?-A randomized controlled trial Journal article
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, 2018,Volume: 40,Page: 95-105
作者:  Wang, Yuanyuan;  Fan, Heng;  Xiao, Qi;  Lai, Yaoliang;  Yan, Zhixiang;  Li, Baiwen;  Tang, Min;  Huang, Dawei;  Li, Zhen;  Chen, Hongjing;  Zhu, Qingping;  Luo, Chao;  Chen, Xuan;  Fen, Jin;  Jiang, Zhengyan;  Zheng, Liang;  Liu, Xingxing;  Tang, Qing;  Zuo, Dongmei;  Ye, Jingyi;  Yang, Yongqiang;  Huang, Huisuo;  Tang, Zongxiang;  Lu, Weimin;  Xiao, Jun;  Pharm D China Irritable Bowel Synd
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Irritable bowel syndrome (IBS)  Randomized controlled trial  Chinese herbal medicine formula  Personalized tongxie formulas  Differential diagnosis  
Gap Probability Distribution of the Jacobi Unitary Ensemble: An Elementary Treatment, from Finite n to Double Scaling Journal article
STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS, 2017,Volume: 140,Issue: 2,Page: 202-220
作者:  Chao Min;  Yang Chen
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Draft genome of the lined seahorse, Hippocampus erectus Journal article
GIGASCIENCE, 2017,Volume: 6,Issue: 6
作者:  Lin, Qiang;  Qiu, Ying;  Gu, Ruobo;  Xu, Meng;  Li, Jia;  Bian, Chao;  Zhang, Huixian;  Qin, Geng;  Zhang, Yanhong;  Luo, Wei;  Chen, Jieming;  You, Xinxin;  Fan, Mingjun;  Sun, Min;  Xu, Pao;  Venkatesh, Byrappa;  Xu, Junming;  Fu, Hongtuo;  Shi, Qiong
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
genome  assembly  annotation  Hippocampus erectus