UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Novel Optical Absorption Properties of Phase Segregation BexZn1-xO Alloy: First Principle Calculation Conference paper
作者:  Su, Long-Xing;  Wang, Yu-Chao;  Zhu, Yuan;  Du, Long-Zhong;  Zhang, Quan-Lin;  Chen, Ming-Ming;  He, Hai-Yan;  Gui, Xu-Chun;  Pan, Bi-Cai;  Tang, Zi-Kang;  Tao, CW
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Semiconductor  Phase Segregation  Absorption Specta  First Principle Calculation  
Particle size effect of curcumin nanosuspensions on cytotoxicity, cellular internalization, in vivo pharmacokinetics and biodistribution Journal article
NANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE, 2017,Volume: 13,Issue: 3,Page: 943-953
作者:  Bi, Chao;  Miao, Xiao Qing;  Chow, Sing Fung;  Wu, Wen Jin;  Yan, Ru;  Liao, Y. H.;  Chow, Albert Hee-Lum;  Zheng, Ying
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Curcumin Nanosuspensions  Particle Size  Multi-inlet Vortex Mixer  Anticancer Activity  Pharmacokinetics  Biodistribution  
Effects of Nanosuspension Formulations on Transport, Pharmacokinetics, In Vivo Targeting and Efficacy for Poorly Water-soluble Drugs Journal article
Current Pharmaceutical Design, 2014,Volume: 20,Issue: 3,Page: 454 - 473
作者:  Yancai Wang;  Xiaoqing Miao;  Lin Sun;  Ju Song;  Chao Bi;  Xiao Yang;  Ying Zheng
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/29
Nanosuspensions  Absorption  Pharmacokinetics  Drug Targeting  Transport  Efficacy  Toxicity