UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Linguistic Information Quality in Customers' Forward-Looking Disclosures and Suppliers’ Investment Decisions Journal article
Contemporary Accounting Research, 2019,Volume: 36,Issue: 3,Page: 1751-1783
作者:  CAN CHEN;  JEONG-BON KIM;  MINGHAI WEI;  HAO ZHANG
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/09/04
FAM19A1 is a new ligand for GPR1 that modulates neural stem-cell proliferation and differentiation Journal article
FASEB JOURNAL, 2018,Volume: 32,Issue: 11,Page: 5874-5890
作者:  Zheng, Can;  Chen, Dixin;  Zhang, Yan;  Bai, Yun;  Huang, Shiyang;  Zheng, Danfeng;  Liang, Weiwei;  She, Shaoping;  Peng, Xinjian;  Wang, Pingzhang;  Mo, Xiaoning;  Song, Quansheng;  Lv, Ping;  Huang, Jing;  Ye, Richard D.;  Wang, Ying
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/10/31
neural stem cell  GPCR  cytokines  
A novel FGFR1-binding peptide exhibits anti-tumor effect on lung cancer by inhibiting proliferation and angiogenesis Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2018,Volume: 14,Issue: 10,Page: 1389-1398
作者:  Tan, Qiaoyan;  Wang, Zuqiang;  Wang, Quan;  Wang, Yuanqiang;  Huang, Zhifeng;  Su, Nan;  Jin, Min;  Kuang, Liang;  Qi, Huabing;  Ni, Zhenhong;  Li, Can;  Zhu, Ying;  Jiang, Wanling;  Chen, Hangang;  Deng, Chuxia;  Du, Xiaolan;  Xie, Yangli;  Chen, Lin
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Phage Display  Fgfr1  Peptide  Cancer Therapy  Lung Cancer  
Nanoparticle design strategies for enhanced anticancer therapy by exploiting the tumour microenvironment Journal article
Chemical Society Reviews, 2017,Volume: 46,Issue: 12,Page: 3830--3852
作者:  Yunlu Dai;  Can Xu;  Xiaolian Sun;  Xiaoyuan Chen
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/01/23