UM

浏览/检索结果: 共48条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A smart tumor microenvironment responsive nanoplatform based on upconversion nanoparticles for efficient multimodal imaging guided therapy Journal article
Biomaterials Science, 2019
作者:  Shikai Liu;  Wenting Li;  Shili Gai;  Guixin Yang;  Chongna Zhong;  Yunlu Dai;  Fei He;  Piaoping Yang;  Yung Doug Suh
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/01/25
Poly(ethylene glycol)-poly-l-glutamate complexed with polyethyleneimine-polyglycine for highly efficient gene delivery: In vitro and in vivo Journal article
Biomaterials Science, 2018,Volume: 6,Issue: 11,Page: 3053-3062
作者:  Guo Z.;  Lin L.;  Chen J.;  Zhou X.;  Chan H.F.;  Chen X.;  Tian H.;  Chen M.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/27
Poly(ethylene glycol)-poly-l-glutamate complexed with polyethyleneimine-polyglycine for highly efficient gene delivery in vitro and in vivo Journal article
BIOMATERIALS SCIENCE, 2018,Volume: 6,Issue: 11,Page: 3053-3062
作者:  Guo, Zhaopei;  Lin, Lin;  Chen, Jie;  Zhou, Xingzhi;  Chan, Hon Fai;  Chen, Xuesi;  Tian, Huayu;  Chen, Meiwan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
Receptor mediated transcytosis in biological barrier: The influence of receptor character and their ligand density on the transmembrane pathway of active-targeting nanocarriers Journal article
BIOMATERIALS, 2018,Volume: 180,Page: 78-90
作者:  Xiaoning Song;  Rui Li;  Hailiang Deng;  Ye Li;  Yanan Cui;  Hua Zhang;  Wenbing Dai;  Bing He;  Ying Zheng;  Xueqing Wang;  Qiang Zhang
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanocarriers  Caco-2 Cell Monolayer  Receptor Character  Ligand Density  Intracellular Transport  Transcytosis  
Producing anti-inflammatory macrophages by nanoparticle-triggered clustering of mannose receptors Journal article
BIOMATERIALS, 2018,Volume: 178,Page: 95-108
作者:  Gan, Jingjing;  Dou, Yunyan;  Li, Yurong;  Wang, Zhenzhen;  Wang, Lintao;  Liu, Shang;  Li, Qiu;  Yu, Heran;  Liu, Chunyan;  Han, Congwei;  Huang, Zhen;  Zhang, Junfeng;  Wang, Chunming;  Dong, Lei
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Macrophage  Inflammatory Bowel Disease  Nanoparticle  Receptor Clustering  
Macrocycle-wrapped polyethylenimine for gene delivery with reduced cytotoxicity Journal article
BIOMATERIALS SCIENCE, 2018,Volume: 6,Issue: 5,Page: 1031-1039
作者:  Huang, Qiaoxian;  Li, Shengke;  Ding, Yuan-Fu;  Yin, Hang;  Wang, Lian-Hui;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
One-pot synthesis of pH-responsive charge-switchable PEGylated nanoscale coordination polymers for improved cancer therapy Journal article
BIOMATERIALS, 2018,Volume: 156,Page: 121-133
作者:  Yang, Yu;  Xu, Ligeng;  Zhu, Wenjun;  Feng, Liangzhu;  Liu, Jingjing;  Chen, Qian;  Dong, Ziliang;  Zhao, Jiayue;  Liu, Zhuang;  Chen, Meiwan
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanoscale Coordination Polymers (Ncps)  One-pot Synthesis  Carrier-free Drug Delivery System  Ph-responsive Charge-switching  Chemotherapy  
Multifunctional UCNPs@MnSiO3@g-C3N4 nanoplatform: Improved ROS generation and reduced glutathione levels for highly efficient photodynamic therapy Journal article
Biomaterials Science, 2017,Volume: 5,Issue: 12,Page: 2456-2467
作者:  Feng L.;  He F.;  Dai Y.;  Gai S.;  Zhong C.;  Li C.;  Yang P.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/15
Multifunctional mesoporous ZrO2 encapsulated upconversion nanoparticles for mild NIR light activated synergistic cancer therapy Journal article
Biomaterials, 2017,Volume: 147,Page: 39-52
作者:  Feng L.;  Gai S.;  He F.;  Dai Y.;  Zhong C.;  Yang P.;  Lin J.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/15
Chemotherapy  Phase Change Material  Photodynamic Therapy  Upconversion  Zirconium Dioxide  
Dimeric camptothecin-loaded RGD-modified targeted cationic polypeptide-based micelles with high drug loading capacity and redox-responsive drug release capability Journal article
BIOMATERIALS SCIENCE, 2017,Volume: 5,Issue: 12,Page: 2501-2510
作者:  Guo, Zhaopei;  Zhou, Xingzhi;  Xu, Mengze;  Tian, Huayu;  Chen, Xuesi;  Chen, Meiwan
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30