UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nuciferine relaxes rat mesenteric arteries through endothelium-dependent and independent mechanisms Journal article
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2015,Volume: 172,Issue: 23,Page: 5609-5618
作者:  Xinfeng Wang;  Wai San Cheang;  Haixia Yang;  Lei Xiao;  Baochang Lai;  Meiqian Zhang;  Jiahua Ni;  Zhenyu Luo;  Zihui Zhang;  Yu Huang;  Nanping Wang
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/17
The Generalization Ability of SVM Classification Based on Markov Sampling Journal article
IEEE Transactions on Cybernetics, 2015,Volume: 45,Issue: 6,Page: 1169-1179
作者:  Jie Xu;  Yuan Yan Tang,;  Bin Zou;  Zongben Xu;  Luoqing Li;  Yang Lu;  Baochang Zhang
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/02/11
Generalization Ability  Learning Rate  Markov Sampling  Support Vector Machine Classification (Svmc)