UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Supramolecular formulation of nitidine chloride can alleviate its hepatotoxicity and improve its anticancer activity Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Chillan, CHILE, NOV 22-25, 2016
作者:  Li, Wanying;  Yin, Hang;  Bardelang, David;  Xiao, Jianbo;  Zheng, Ying;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Nitidine Chloride  Cucurbit[7]  Uril Supramolecular Formulation  Hepatotoxicity  Anticancer Activity  
Toxicity of hemimethyl-substituted cucurbit[7]uril Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Fuzhou, PEOPLES R CHINA, APR 07-10, 2017
作者:  Yang, Xue;  Zhao, Wenxuan;  Wang, Ziyi;  Huang, Ying;  Lee, Simon M. Y.;  Tao, Zhu;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Hemimethyl-substituted Cucurbit[7]Uril  Macrocyclic Molecule  Zebrafish  Toxicity  
Chameleonic Dye Adapts to Various Environments Shining on Macrocycles or Peptide and Polysaccharide Aggregates Journal article
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017,Volume: 9,Issue: 38,Page: 33220-33228
作者:  Yin, Hang;  Dumur, Frederic;  Niu, Yiming;  Ayhan, Mehmet M.;  Grauby, Olivier;  Liu, Wei;  Wang, Chunming;  Siri, Didier;  Rosas, Roselyne;  Tonetto, Alain;  Gigmes, Didier;  Wang, Ruibing;  Bardelang, David;  Ouari, Olivier
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Chameleonic Dye  Latent Fluorescence Particles  Disaggregation-induced Emission Enhancement  Peptide Aggregation  Cucurbit[n]Urils  Polysaccharide Aggregation  
Modulating the phenotype of host macrophages to enhance osteogenesis in MSC-laden hydrogels: Design of a glucomannan coating material Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 139,Page: 39-55
作者:  Niu, Yiming;  Li, Qiu;  Xie, Ruiyu;  Liu, Shang;  Wang, Ruibing;  Xing, Panfei;  Shi, Yuchen;  Wang, Yitao;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
浏览  |  Adobe PDF(5330Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/11  |  提交时间:2018/10/30
Bioactive Coating  Glucomannan Polysaccharides  Scaffold-tissue Integration  Macrophages  Osteogenesis  
Concealing the taste of the Guinness World's most bitter substance by using a synthetic nanocontainer Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 30,Page: 10606-10609
作者:  Yang, Xue;  Li, Shengke;  Zhang, Qing-Wen;  Zheng, Ying;  Bardelang, David;  Wang, Lian-Hui;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/31
Can toxicities induced by antituberculosis drugs be better managed in diabetic patients? Journal article
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, 2017,Volume: 50,Issue: 1
作者:  Yew, Wing Wai;  Chan, Denise P.;  Leung, Chi Chiu;  Zhang, Ying;  Wang, Ruibing;  Ng, Phoebe;  Lee, Simon M.
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Cucurbit[7]uril: an emerging candidate for pharmaceutical excipients Journal article
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, 2017,Volume: 1398,Issue: 1,Page: 108-119
作者:  Kuok, Kit Ieng;  Li, Shengke;  Wyman, Ian W.;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Cucurbit[7]Uril  Host-guest Complexes  Supramolecular Chemistry  Excipients  Formulation  
Phytochemicals from fern species: potential for medicine applications Conference paper
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS, Fuzhou, PEOPLES R CHINA, JUN 2017
作者:  Cao, Hui;  Chai, Tsun-Thai;  Wang, Xin;  Morais-Braga, Maria Flaviana B.;  Yang, Jing-Hua;  Wong, Fai-Chu;  Wang, Ruibing;  Yao, Huankai;  Cao, Jianguo;  Cornara, Laura;  Burlando, Bruno;  Wang, Yitao;  Xiao, Jianbo;  Coutinho, Henrique D. M.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Ferns  Phytochemicals  Pharmacology  Medicine  Food  
Enhanced topical penetration, system exposure and anti-psoriasis activity of two particle-sized, curcumin-loaded PLGA nanoparticles in hydrogel Journal article
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, 2017,Volume: 254,Page: 44-54
作者:  Sun, Lin;  Liu, Zeyu;  Wang, Lun;  Cun, Dongmei;  Tong, Henry H. Y.;  Yan, Ru;  Chen, Xin;  Wang, Ruibing;  Zheng, Ying
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2018/10/30
Curcumin  Plga Nanoparticle  Penetration  Psoriasis-like Mouse Model  Topical Drug Delivery  
Small-Sized mPEG PLGA Nanoparticles of Schisantherin A with Sustained Release for Enhanced Brain Uptake and Anti-Parkinsonian Activity Journal article
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2017,Volume: 9,Issue: 11,Page: 9516-9527
作者:  Chen, Tongkai;  Li, Chuwen;  Li, Ye;  Yi, Xiang;  Wang, Ruibing;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Zheng, Ying
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
Brain Delivery  Cellular Uptake  Fluorescence Resonance Energy Transfer (Fret)  Mpeg-plga Nanoparticles  Oral Bioavailability  Schisantherin a