UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Highly enhanced sensitivity of optical oxygen sensors using microstructured PtTFPP/PDMS-pillar arrays sensing layer Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2017,Volume: 251,Page: 495-502
作者:  Mao, Yongyun;  Gao, Yibo;  Wu, Shanshan;  Wu, Siying;  Shia, Jiayan;  Zhou, Bingpu;  Tian, Yanqing
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Oxygen Sensor  Sensitivity  Pttfpp/pdms-mpa  Sensing Layer  
Poly(epsilon-caprolactone)-containing graft copolymers for ratiometric extracellular oxygen sensing Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2017,Volume: 248,Page: 108-118
作者:  Zou, Xianshao;  Pan, Tingting;  Jiang, Jiapei;  Li, Gang;  Song, Cheng;  Sun, Ruofan;  Yang, Ziyun;  Sun, Dazhi;  Hou, Chunhui;  Chen, Meiwan;  Tian, Yanqing
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Oxygen sensor  Ratiometric sensor  Graft copolymer  Oxygen consumption  Micelles  
Poly(ε-caprolactone)-containing graft copolymers for ratiometric extracellular oxygen sensing Journal article
Sensors and Actuators, B: Chemical, 2017,Volume: 248,Page: 108-118
作者:  Zou X.;  Pan T.;  Jiang J.;  Li G.;  Song C.;  Sun R.;  Yang Z.;  Sun D.;  Hou C.;  Chen M.;  Tian Y.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/27
Graft copolymer  Micelles  Oxygen consumption  Oxygen sensor  Ratiometric sensor