UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Doxorubicin-Loaded Photosensitizer-Core pH-Responsive Copolymer Nanocarriers for Combining Photodynamic Therapy and Chemotherapy Journal article
ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING, 2017,Volume: 3,Issue: 6,Page: 1008-1016
作者:  Zhang, Xiaohan;  Li, Qiu;  Sun, Xiaodong;  Zhang, Baolei;  Kang, Hongxiang;  Zhang, Fuli;  Jin, Yiguang
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
doxorubicin  pH-responsive  photodynamic therapy  phthalocyanine  photosensitizer  tumor targeting