UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A rhodium(III)-based inhibitor of autotaxin with antiproliferative activity Journal article
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS, 2017,Volume: 1861,Issue: 2,Page: 256-263
作者:  Kang, Tian-Shu;  Wang, Wanhe;  Zhong, Hai-Jing;  Liang, Jia-Xin;  Ko, Chung-Nga;  Lu, Jin-Jian;  Chen, Xiu-Ping;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Rhodium Complex  Anticancer  Melanoma  Autotaxin  Inhibitor  
Baicalein Induces Beclin 1-and Extracellular Signal-Regulated Kinase-Dependent Autophagy in Ovarian Cancer Cells Journal article
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE, 2017,Volume: 45,Issue: 1,Page: 123-136
作者:  Wang, Ya-Fang;  Xu, Yu-Lian;  Tang, Zheng-Hai;  Li, Ting;  Zhang, Le-Le;  Chen, Xiuping;  Lu, Jia-Hong;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung;  Qiang, Wen-An;  Wang, Yi-Tao;  Lu, Jin-Jian
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Baicalein  Ovarian Cancer  Autophagy  Beclin 1  Erk