UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Spoof Surface Plasmon Polaritons Power Divider with large Isolation Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Zhou, Shiyan;  Lin, Jing-Yu;  Wong, Sai-Wai;  Deng, Fei;  Zhu, Lei;  Yang, Yang;  He, Yejun;  Tu, Zhi-Hong
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Individually Frequency Tunable Dual- and Triple-band Filters in a Single Cavity Journal article
IEEE ACCESS, 2017,Volume: 5,Page: 11615-11625
作者:  Wong, Sai-Wai;  Deng, Fei;  Wu, Yu-Ming;  Lin, Jing-Yu;  Zhu, Lei;  Chu, Qing-Xin;  Yang, Yang
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Tunable Bandpass Filter  Dual- And triple-bAnd  Individual Tunable Cavity Filter  Single Cavity  Groove