UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Toosendanin, a natural product, inhibited TGF-1-induced epithelial-mesenchymal transition through ERK/Snail pathway Journal article
PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2018,Volume: 32,Issue: 10,Page: 2009-2020
作者:  Luo, Weiwei;  Liu, Xin;  Sun, Wen;  Lu, Jin-Jian;  Wang, Yitao;  Chen, Xiuping
浏览  |  Adobe PDF(2621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:281/25  |  提交时间:2018/10/30
Emt  Erk1/2  Snail  Lung Cancer  Toosendanin  
New podolactones from the seeds of Podocarpus nagi and their anti-inflammatory effect Journal article
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, 2018,Volume: 72,Issue: 4,Page: 882-889
作者:  Feng, Zhe-Ling;  Zhang, Tian;  Liu, Jing-Xin;  Chen, Xiu-Ping;  Gan, Li-She;  Ye, Yang;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Podocarpus Nagi  Podolactones  Anti-inflammation  No Production  Nf-kappa b  
Garcinone E induces apoptosis and inhibits migration and invasion in ovarian cancer cells Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Xu, Xiao-Huang;  Liu, Qian-Yu;  Li, Ting;  Liu, Jian-Lin;  Chen, Xin;  Huang, Li;  Qiang, Wen-An;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Lin, Li-Gen;  Lu, Jin-Jian
浏览  |  Adobe PDF(5330Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:148/11  |  提交时间:2018/10/30
Isoacteoside, a dihydroxyphenylethyl glycoside, exhibits anti-inflammatory effects through blocking toll-like receptor 4 dimerization Journal article
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2017,Volume: 174,Issue: 17,Page: 2880-2896
作者:  Gao, Hongwei;  Cui, Yankun;  Kang, Naixin;  Liu, Xin;  Liu, Yanli;  Zou, Yue;  Zhang, Ziyu;  Li, Xiaoran;  Yang, Shilin;  Li, Ji;  Wang, Chunming;  Xu, Qiong-ming;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Natural products to prevent drug resistance in cancer chemotherapy: a review Journal article
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, 2017,Volume: 1401,Issue: 1,Page: 19-27
作者:  Yuan, Renyikun;  Hou, Ying;  Sun, Wen;  Yu, Jie;  Liu, Xin;  Niu, Yanan;  Lu, Jin-Jian;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Drug Resistance  Cancer  Natural Products  Nonapoptotic Cell Death