UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Decoding the dynamic DNA methylation and hydroxymethylation landscapes in endodermal lineage intermediates during pancreatic differentiation of hESC Journal article
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2018,Volume: 46,Issue: 6,Page: 2883-2900
作者:  Li, Jia;  Wu, Xinwei;  Zhou, Yubin;  Lee, Minjung;  Guo, Lei;  Han, Wei;  Mo, William;  Cao, Wen-ming;  Sun, Deqiang;  Xie, Ruiyu;  Huang, Yun
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
SDS-PAGE and 2-DE protein profiles of Ganoderma lucidum from different origins Journal article
PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2018,Volume: 31,Issue: 2,Page: 447-454
作者:  Li, Chun-Hong;  Zuo, Hua-Li;  Chen, Cen;  Hu, Yuan-Jia;  Qian, Zheng-Ming;  Li, Wen-Jia;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Ganoderma lucidum  SDS-PAGE  2-DE  bioactive protein  protein profiles  
Investigation of Interactions between Thrombin and Ten Phenolic Compounds by Affinity Capillary Electrophoresis and Molecular Docking Journal article
JOURNAL OF ANALYTICAL METHODS IN CHEMISTRY, 2018
作者:  Li, Qiao-Qiao;  Yang, Yu-Xiu;  Qv, Jing-Wen;  Hu, Guang;  Hu, Yuan-Jia;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Time-efficient BER estimation approach using jitter characteristics for HBC channel Journal article
IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY, 2018,Volume: 12,Issue: 1,Page: 145-150
作者:  Li, Jia Wen;  Mak, Peng Un;  Pun, Sio Hang;  Chen, Xi Mei;  Che, U. Kin;  Lam, Chan Tong;  Gao, Yue Ming;  Vai, Mang I.;  Du, Min
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/10/30