UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Novel SIW bandpass filters using loaded posts for application in 5.8GHz WLAN system Conference paper
2015 IEEE International Wireless Symposium, IWS 2015, Shenzhen, China, 3 30, 2015 - 4 1, 2015
作者:  Wang, Kai;  Guo, Zai-Cheng;  Wong, Sai-Wai;  Chen, Zhi-Han;  Zhu, Lei;  Chen, Rui-Sen;  Chu, Qing-Xin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/06
Multi-layer projections for the classification of similar Chinese characters Conference paper
Proceedings - International Conference on Pattern Recognition
作者:  Wang Kai;  Tang Yuan Y.;  Suen Ching Y.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11