UM

浏览/检索结果: 共17条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
A novel scalable fabrication process for the production of dissolving microneedle arrays Journal article
DRUG DELIVERY AND TRANSLATIONAL RESEARCH, 2019,Volume: 9,Issue: 1,Page: 240-248
作者:  Hangping Chen;  Biyuan Wu;  Minmin Zhang;  Peipei Yang;  Beibei Yang;  Wanbing Qin;  Qingqing Wang;  Xinguo Wen;  Meiwan Chen;  Guilan Quan;  Xin Pan;  Chuanbin Wu
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2020/01/07
Dissolving Microneedle Arrays  Double-penetration Female Mold  Positive-pressure Microperfusion Techniqu  Scale-up Fabrication  
Probing Phase Evolutions of Au-Methyl-Propyl-Thiolate Self-Assembled Monolayers on Au(111) at the Molecular Level Journal article
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2018,Volume: 122,Issue: 25,Page: 6666-6672
作者:  Gao, Jianzhi;  Lin, Haiping;  Qin, Xuhui;  Zhang, Xin;  Ding, Haoxuan;  Wang, Yitao;  Fard, Mahroo Rokni;  Kaya, Dogan;  Zhu, Gangqiang;  Li, Qing;  Li, Youyong;  Pan, Minghu;  Guo, Quanmin
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/11/01
Identification of Salvia species using high-performance liquid chromatography combined with chemical pattern recognition analysis Journal article
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 2018,Volume: 41,Issue: 3,Page: 609-617
作者:  Wang, Yang;  Jiang, Kun;  Wang, Lijun;  Han, Dongqi;  Yin, Guo;  Wang, Jue;  Qin, Bin;  Li, Shaoping;  Wang, Tiejie
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
chemical pattern recognition  high-performance liquid chromatography  Salvia  traditional Chinese medicine  
Pharmacokinetic Comparison of Seven Major Bio-Active Components in Normal and Blood Stasis Rats after Oral Administration of Herb Pair Danggui-Honghua by UPLC-TQ/MS Journal article
MOLECULES, 2017,Volume: 22,Issue: 10
作者:  Jin, Yi;  Tang, Yu-Ping;  Zhu, Zhen-Hua;  Shang, Er-Xin;  Pang, Han-Qing;  Shi, Xu-Qin;  Chen, Yan-Yan;  Wang, Jin;  Chang, Xing;  Kang, An;  Zhou, Gui-Sheng;  Shi, Ya-Jun;  Sun, Jin;  Tang, Zhi-Shu;  Li, Shao-Ping;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Danggui  Angelica sinensis  honghua  Carthamus tinctorius  herb pair  pharmacokinetics  
Up-regulation of CDK16 by multiple mechanisms in hepatocellular carcinoma promotes tumor progression Journal article
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH, 2017,Volume: 36
作者:  Wang, Yitao;  Qin, Xian;  Guo, Tao;  Liu, Pengpeng;  Wu, Ping;  Liu, Zhisu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/01
Hepatocellular carcinoma (HCC)  Cyclin dependent Kinase 16 (CDK16)  Epithelial mesenchymal transition (EMT)  E2F1 transcription factor  miR-125b-5p  
Determination of Radical Scavengers from Salvia Plants by HPLC Journal article
Analytical Letters, 2014,Volume: 47,Issue: 1,Page: 1
作者:  Xiang C.;  Li F.;  Zhang L.-D.;  Li B.-C.;  He J.;  Qin Y.;  Wan J.-B.;  Wang Y.-T.;  Li P.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/31
Free Radical Scavengers  On-line Hplc-abts  Salvia Castanea  Salvia Przewalskii Var. Przewalskii  Salvia Yunnanensis  
Transplanted motoneurons derived from human induced pluripotent stem cells form functional connections with target muscle Journal article
Stem Cell Research, 2013,Volume: 11,Issue: 1,Page: 529
作者:  Su H.;  Wang L.;  Cai J.;  Yuan Q.;  Yang X.;  Yao X.;  Wong W.-M.;  Huang W.;  Li Z.;  Wan J.-B.;  Wang Y.;  Pei D.;  So K.-F.;  Qin D.;  Wu W.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/31
Immediate expression of Cdh2 is essential for efficient neural differentiation of mouse induced pluripotent stem cells Journal article
Stem Cell Research, 2013,Volume: 10,Issue: 3,Page: 338
作者:  Su H.;  Wang L.;  Huang W.;  Qin D.;  Cai J.;  Yao X.;  Feng C.;  Li Z.;  Wang Y.;  So K.-F.;  Pan G.;  Wu W.;  Pei D.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/31