UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Evaluation of the Interactions Between Platelets and Alkaloids by Frontal Analysis Capillary Electrophoresis Using Polyvinyl Alcohol-Coated Capillary Journal article
CHROMATOGRAPHIA, 2018,Volume: 81,Issue: 3,Page: 509-516
作者:  Li, Qiao-Qiao;  Li, Su-Ying;  Wang, Feng-Qin;  Chen, Hua;  Hu, Yuan-Jia;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Frontal analysis capillary electrophoresis  Platelets  Interaction  Alkaloids  Polyvinyl alcohol  
Evaluation of interactions between RAW264.7 macrophages and small molecules by capillary electrophoresis Journal article
ELECTROPHORESIS, 2017,Volume: 38,Issue: 6,Page: 938-941
作者:  Wang, Feng-Qin;  Li, Qiao-Qiao;  Zhang, Qian;  Wang, Yin-Zhen;  Hu, Yuan-Jia;  Li, Peng;  Wan, Jian-Bo;  Yang, Feng-Qing;  Xia, Zhi-Ning
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Affinity interaction  Cell aggregation  Frontal analysis capillary electrophoresis  RAW264.7 macrophage  
Determination of Platelet Aggregation by Capillary Electrophoresis Journal article
CHROMATOGRAPHIA, 2017,Volume: 80,Issue: 2,Page: 341-345
作者:  Wang, Feng-Qin;  Li, Qiao-Qiao;  Zhang, Qian;  Wang, Yin-Zhen;  Hu, Yuan-Jia;  Li, Peng;  Wan, Jian-Bo;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Capillary electrophoresis  Turbidimetry method  Platelet aggregation  Rhizoma Corydalis extract  Free platelet  
BAG5 Interacts with DJ-1 and Inhibits the Neuroprotective Effects of DJ-1 to Combat Mitochondrial Oxidative Damage Journal article
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, 2017
作者:  Qin, Li-Xia;  Tan, Jie-qiong;  Zhang, Hai-nan;  Rizwana, Kousar;  Lu, Jia-hong;  Tang, Jian-guang;  Jiang, Bo;  Shen, Xiang-min;  Guo, Ji-feng;  Tang, Bei-sha;  Tan, Li-ming;  Wang, Chun-yu
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Synergistic antitumor activity of reversine combined with aspirin in cervical carcinoma in vitro and in vivo Journal article
Cytotechnology, 2013,Volume: 65,Issue: 4,Page: 643-653
作者:  Qin H.-X.;  Yang J.;  Cui H.-K.;  Li S.-P.;  Zhang W.;  Ding X.-L.;  Xia Y.-H.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/06
Apoptosis  Aspirin  Cervical carcinoma  Reversine