UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Evaluation of interactions between RAW264.7 macrophages and small molecules by capillary electrophoresis Journal article
ELECTROPHORESIS, 2017,Volume: 38,Issue: 6,Page: 938-941
作者:  Wang, Feng-Qin;  Li, Qiao-Qiao;  Zhang, Qian;  Wang, Yin-Zhen;  Hu, Yuan-Jia;  Li, Peng;  Wan, Jian-Bo;  Yang, Feng-Qing;  Xia, Zhi-Ning
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Affinity interaction  Cell aggregation  Frontal analysis capillary electrophoresis  RAW264.7 macrophage