UM

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Presenilin 1 deficiency suppresses autophagy in human neural stem cells through reducing γ-secretase-independent ERK/CREB signaling Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2018,Volume: 9,Page: 1-13
作者:  Cheong-Meng Chong;  Minjing Ke;  Yuan Tan;  Zhijian Huang;  Ke Zhang;  Nana Ai;  Wei Ge;  Dajiang Qin;  Jia-Hong Lu;  Huanxing Su
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
Corni Fructus: a review of chemical constituents and pharmacological activities Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Dong, Yu;  Feng, Zhe-Ling;  Chen, Hu-Biao;  Wang, Fu-Sheng;  Lu, Jia-Hong
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Cornus officinalis Sieb. et Zucc.  Corni Fructus  Shan Zhu Yu  Phytochemistry  Pharmacological activity  
Selective autophagy: The new player in the fight against neurodegenerative diseases? Journal article
BRAIN RESEARCH BULLETIN, 2018,Volume: 137,Page: 79-90
作者:  Wu, Ming-Yue;  Song, Ju-Xian;  Wang, Sheng-Fang;  Cai, Cui-Zan;  Li, Min;  Lu, Jia-Hong
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Selective autophagy  Neurodegenerative diesease  Aggrephagy  Chaperone-mediated autophagy  Mitophagy  
Chemical characterization and immunomodulatory activity of acetylated polysaccharides from Dendrobium devonianum Journal article
CARBOHYDRATE POLYMERS, 2018,Volume: 180,Page: 238-245
作者:  Deng, Yong;  Li, Min;  Chen, Ling-Xiao;  Chen, Xian-Qiang;  Lu, Jia-Hong;  Zhao, Jing;  Li, Shao-Ping
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Dendrobium devonianum  Chain conformation  Saccharide mapping  Immunomodulatory activity  
Identification of a novel autophagic inhibitor cepharanthine to enhance the anti-cancer property of dacomitinib in non-small cell lung cancer Journal article
CANCER LETTERS, 2018,Volume: 412,Page: 1-9
作者:  Tang, Zheng-Hai;  Cao, Wen-Xiang;  Guo, Xia;  Dai, Xiao-Yang;  Lu, Jia-Hong;  Chen, Xiuping;  Zhu, Hong;  Lu, Jin-Jian
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Cepharanthine  Autophagy  Lysosome  Dacomitinib  Nsclc