UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
1,3,6,7-Tetrahydroxy-8-prenylxanthone ameliorates inflammatory responses resulting from the paracrine interaction of adipocytes and macrophages Journal article
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 175,Issue: 10,Page: 1590-1606
作者:  Li, Dan;  Liu, Qianyu;  Sun, Wen;  Chen, Xiuping;  Wang, Ying;  Sun, Yuxiang;  Lin, Ligen
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
SIRT3 protects hepatocytes from oxidative injury by enhancing ROS scavenging and mitochondrial integrity Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Liu, Jingxin;  Li, Dan;  Zhang, Tian;  Tong, Qiang;  Ye, Richard Dequan;  Lin, Ligen
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Anti-inflammatory abietane diterpenoids from the seeds of Podocarpus nagi Journal article
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2017,Volume: 21,Page: 260-263
作者:  Feng, Zhe-Ling;  Li, Dan;  Liu, Qian-Yu;  Liu, Jing-Xin;  Huang, Li;  Zhang, Qing-Wen;  Wang, Yi-Tao;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Podocarpus Nagi  Abietane Diterpenoids  No Production  Anti-inflammation