UM

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
UGT73F17, a new glycosyltransferase from Glycyrrhiza uralensis, catalyzes the regiospecific glycosylation of pentacyclic triterpenoids Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2018,Volume: 54,Issue: 62,Page: 8594-8597
作者:  He, Junbin;  Chen, Kuan;  Hu, Zhi-min;  Li, Kai;  Song, Wei;  Yu, Li-yan;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung;  Qiao, Xue;  Ye, Min
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Lanostane triterpenes from the mushroom Ganoderma resinaceum and their inhibitory activities against alpha-glucosidase Journal article
PHYTOCHEMISTRY, 2018,Volume: 149,Page: 103-115
作者:  Chen, Xian-Qiang;  Zhao, Jing;  Chen, Ling-Xiao;  Wang, Shen-Fei;  Wang, Ying;  Li, Shao-Ping
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Ganoderma Resinaceum  Ganodermataceae  Lanostane Triterpenes  Alpha-glucosidase Inhibitor  
A Water-Soluble, Two-Photon Probe for Imaging Endogenous Hypochlorous Acid in Live Tissue Journal article
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2018,Volume: 24,Issue: 22,Page: 5748-5753
作者:  Xing, Panfei;  Feng, Yanxian;  Niu, Yiming;  Li, Qiu;  Zhang, Zhe;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2018/10/30
Endogenous Hypochlorous Acid  Fluorescent Probe  Live Tissue  Two-photon  Water-soluble  
Cell imaging of dopamine receptor using agonist labeling iridium(III) complex Journal article
CHEMICAL SCIENCE, 2018,Volume: 9,Issue: 5,Page: 1119-1125
作者:  Vellaisamy, Kasipandi;  Li, Guodong;  Ko, Chung-Nga;  Zhong, Hai-Jing;  Fatima, Sarwat;  Kwan, Hiu-Yee;  Wong, Chun-Yuen;  Kwong, Wai-Jing;  Tan, Weihong;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Water-soluble small-molecule probes for RNA based on a two-photon fluorescence "off-on'' process: systematic analysis in live cell imaging and understanding of structure-activity relationships Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2017,Volume: 53,Issue: 99,Page: 13245-13248
作者:  Li, Hong;  Li, Yuncang;  Zhang, Huihui;  Xu, Guoyong;  Zhang, Yuliang;  Liu, Xiaohu;  Zhou, Hongping;  Yang, Xingyuan;  Zhang, Xuanjun;  Tian, Yupeng
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Four new norlignan glycoside isomers from the twigs of Cephalotaxus oliveri Mast Journal article
TETRAHEDRON-ASYMMETRY, 2017,Volume: 28,Issue: 12,Page: 1686-1689
作者:  Meng, Fan-Cheng;  Liu, Hui;  Huang, Xiao-Jun;  Chang, Yu;  Ren, Dai;  Lin, Li-Gen;  Zeng, Qing-Qian;  Zhang, Qing-Wen
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
C-21 steroidal glycosides from Cynanchum auriculatum and their neuroprotective effects against H2O2-induced damage in PC12 cells Journal article
PHYTOCHEMISTRY, 2017,Volume: 140,Page: 1-15
作者:  Qian, Xicheng;  Li, Baocai;  Li, Peng;  Wang, Dong;  Dai, Weifeng;  Zhang, Mi
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Cynanchum auriculatum  Apocynaceae  C-21 steroidal glycosides  Neuroprotecton  PC12  Apoptosis  
Structure Based Design of N-(3-((1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethynyl)benzenesulfonamides as Selective Leucine-Zipper and Sterile-alpha Motif Kinase (ZAK) Inhibitors Journal article
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2017,Volume: 60,Issue: 13,Page: 5927-5932
作者:  Chang, Yu;  Lu, Xiaoyun;  Shibu, Marthandam Asokan;  Dai, Yi-Bo;  Luo, Jinfeng;  Zhang, Yan;  Li, Yingjun;  Zhao, Peng;  Zhang, Zhang;  Xu, Yong;  Tu, Zheng-Chao;  Zhang, Qing-Wen;  Yun, Cai-Hong;  Huang, Chih-Yang;  Ding, Ke
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Enantioselective total synthesis of (-)-colchicine, (+)-demecolcinone and metacolchicine: determination of the absolute configurations of the latter two alkaloids Journal article
CHEMICAL SCIENCE, 2017,Volume: 8,Issue: 7,Page: 4961-4966
作者:  Chen, Bo;  Liu, Xin;  Hu, Ya-Jian;  Zhang, Dong-Mei;  Deng, Lijuan;  Lu, Jieyu;  Min, Long;  Ye, Wen-Cai;  Li, Chuang-Chuang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Norditerpenoids and Dinorditerpenoids from the Seeds of Podocarpus nagi as Cytotoxic Agents and Autophagy Inducers Journal article
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2017,Volume: 80,Issue: 7,Page: 2110-2117
作者:  Feng, Zhe-Ling;  Zhang, Le-Le;  Zheng, Yuan-Dong;  Liu, Qian-Yu;  Liu, Jing-Xin;  Feng, Lu;  Huang, Li;  Zhang, Qing-Wen;  Lu, Jin-Jian;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30