UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Qualitation and quantification of water soluble non-starch polysaccharides from Pseudostellaria heterophylla in China using saccharide mapping and multiple chromatographic methods Journal article
CARBOHYDRATE POLYMERS, 2018,Volume: 199,Page: 619-627
作者:  Deng, Yong;  Han, Bang-Xing;  Hu, De-Jun;  Zhao, Jing;  Li, Shao-Ping
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Pseudostellaria Heterophylla  Polysaccharides  Saccharide Mapping  Hpsec-malls-rid  Pace  Hptlc  
Nanoencapsulation of Cyanidin-3-O-glucoside Enhances Protection Against UVB-Induced Epidermal Damage through Regulation of p53-Mediated Apoptosis in Mice Conference paper
作者:  Liu, Zhaohan;  Hu, Yunfeng;  Li, Xia;  Mei, Zhouxiong;  Wu, Shi;  He, Yong;  Jiang, Xinwei;  Sun, Jianxia;  Xiao, Jianbo;  Deng, Liehua;  Bai, Weibin
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/30
ultraviolet B (UVB)  cyanidin-3-O-glucoside (C3G)  nanoparticles  mitochondrial apoptosis  skin photodamage  
Toward Evidence-Based Chinese Medicine: Status Quo, Opportunities and Challenges Journal article
CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE, 2018,Volume: 24,Issue: 3,Page: 163-170
作者:  Chen, Yao-long;  Zhao, Chen;  Zhang, Li;  Li, Bo;  Wu, Chuan-hong;  Mu, Wei;  Wang, Jia-ying;  Yang, Ke-hu;  Li, You-ping;  Chen, Chiehfeng;  Wang, Yong-yan;  Wang, Chen;  Bian, Zhao-xiang;  Shang, Hong-cai;  Evidence Based Chinese Med Working
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
evidence-based medicine  Chinese medicine  randomized controlled trial  systematic review  clinical practice guidelines  
Seeing the unseen of Chinese herbal medicine processing (Paozhi): advances in new perspectives Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Wu, Xu;  Wang, Shengpeng;  Lu, Junrong;  Jing, Yong;  Li, Mingxing;  Cao, Jiliang;  Bian, Baolin;  Hu, Changjiang
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Processing  Chinese herbal medicines  Decoction pieces  Standardization  Mechanism