UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2020/01/16
Dual pH and oxygen luminescent nanoprobes based on graft polymers for extracellular metabolism monitoring and intracellular imaging Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019,Volume: 291,Page: 306-318
作者:  Tingting Pan;  Cheng Yang;  Jiayan Shi;  Changxiang Hao;  Yuan Qiao;  Jiaze Li;  Mengyu Deng;  Yanqing Tian;  Meiwan Chen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2020/01/07
Dual Ph And Oxygen Probes  Amphiphilic Graft Copolymers  Nanoprobes  Extracellular Sensing  Intracellular Imaging  
Consumers’ perceptions about pharmaceutical care provided by community pharmacists in China in relation to over-the-counter drugs: A qualitative study Journal article
Inquiry (United States), 2019,Volume: 55
作者:  Chen,Hong;  Ung,Carolina Oi Lam;  Chi,Peilian;  Wu,Jihong;  Tang,Daisheng;  Hu,Hao
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Community pharmacist  Community pharmacy  Consumer  Pharmaceutical care  Qualitative  
Simultaneously boost diffusion length and stability of perovskite for high performance solar cells Journal article
Nano Energy, 2019,Volume: 59,Page: 721-729
作者:  Chao Liang;  Dandan Zhao;  Pengwei Li;  Bo Wu;  Hao Gu;  Jiacheng Zhang;  Teck Wee Goh;  Shi Chen;  Yonghua Chen;  Zhendong Sha;  Guosheng Shao;  Tze Chien Sum;  Guichuan Xing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/04/08
Diffusion Length  High Performance  Perovskite Solar Cells  Stability  
26.2 A 0.08mm2 25.5-to-29.9GHz Multi-Resonant-RLCM-Tank VCO Using a Single-Turn Multi-Tap Inductor and CM-Only Capacitors Achieving 191.6dBc/Hz FoM and 130kHz 1/f3 PN Corner Conference paper
2019 IEEE International Solid- State Circuits Conference - (ISSCC), San Francisco, CA, USA, USA, 17-21 Feb. 2019
作者:  Hao Guo;  Yong Chen;  Pui-In Mak;  Rui P. Martins
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2019/03/13
Linguistic Information Quality in Customers' Forward-Looking Disclosures and Suppliers’ Investment Decisions Journal article
Contemporary Accounting Research, 2019,Volume: 36,Issue: 3,Page: 1751-1783
作者:  CAN CHEN;  JEONG-BON KIM;  MINGHAI WEI;  HAO ZHANG
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/09/04