UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Realizing Facile Regeneration of Spent NaBH4 with Mg-Al Alloy Journal article
Journal of Materials Chemistry A, 2019
作者:  Hao Zhong;  Liuzhang Ouyang;  Meiqin Zeng;  Jiangwen Liu;  Hui Wang;  Huaiyu Shao;  Michael Felderhoff;  Min Zhu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/16
Facile synthesis of anhydrous Li2B12H12 with high purity by solvent-free method Journal article
INORGANICA CHIMICA ACTA, 2017,Volume: 464,Page: 147-151
作者:  He, Liqing;  Shao, Huaiyu;  Felderhoff, Michael;  Li, Hai-Wen;  Li, Xiangnan;  Zhu, Qing;  Zhang, Dehui;  Wu, Dong;  Fu, Yanda;  Deng, Yonghong;  Lu, Zhouguang
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Li2B12H12  Synthesis  Solvent-free  Open system  Sealed system