UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The prevalence of insomnia in the general population in China: A meta-analysis Journal article
PLOS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 2
作者:  Cao, Xiao-Lan;  Wang, Shi-Bin;  Zhong, Bao-Liang;  Zhang, Ling;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Li, Lu;  Chiu, Helen F. K.;  Lok, Grace K. I.;  Lu, Jian-Ping;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30