UM

浏览/检索结果: 共26条,第1-10条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
ASXL3 is a novel pluripotency factor in human respiratory epithelial cells and a potential therapeutic target in small cell lung cancer Journal article
Cancer Research, 2017,Volume: 77,Issue: 22,Page: 6267-6281
作者:  Shukla V.;  Rao M.;  Zhang H.;  Beers J.;  Wangsa D.;  Wangsa D.;  Buishand F.O.;  Wang Y.;  Yu Z.;  Stevenson H.S.;  Reardon E.S.;  McLoughlin K.C.;  Kaufman A.S.;  Payabyab E.C.;  Hong J.A.;  Zhang M.;  Davis S.;  Edelman D.;  Chen G.;  Miettinen M.M.;  Restifo N.P.;  Ried T.;  Meltzer P.A.;  Schrump D.S.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/21
Sleep duration and its association with demographics, lifestyle factors, poor mental health and chronic diseases in older Chinese adults Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 257,Page: 212-218
作者:  Wang, Shibin;  Wu, Yanhua;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Forester, Brent P.;  Gatchel, Jennifer R.;  Chiu, Helen F. K.;  Kou, Changgui;  Fu, Yingli;  Qi, Yue;  Yu, Yaqin;  Li, Bo;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Sleep Duration  Mental Health  Chronic Disease  Older Adults  China  
A comparison of clinical characteristics of older adults treated with antidepressants in general and psychiatric hospitals in Asia Journal article
PSYCHOGERIATRICS, 2017,Volume: 17,Issue: 6,Page: 348-355
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Antidepressants  Asia  Prescription Patterns  
Inducible Activation of FGFR2 in Adult Mice Promotes Bone Formation After Bone Marrow Ablation Journal article
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH, 2017,Volume: 32,Issue: 11,Page: 2194-2206
作者:  Xu, Wei;  Luo, Fengtao;  Wang, Quan;  Tan, Qiaoyan;  Huang, Junlan;  Zhou, Siru;  Wang, Zuqiang;  Sun, Xianding;  Kuang, Liang;  Jin, Min;  Su, Nan;  Jiang, Wanling;  Chen, Liang;  Qi, Huabing;  Zhu, Ying;  Chen, Bo;  Chen, Hangang;  Chen, Shuai;  Gao, Yu;  Xu, Xiaoling;  Deng, Chuxia;  Chen, Lin;  Xie, Yangli;  Du, Xiaolan
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Bone Marrow Ablation  Fgfr2  Bone Formation  Wnt/beta-catenin  
Prospective memory deficits in patients with depression: A meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2017,Volume: 220,Page: 79-85
作者:  Zhou, Fu-Chun;  Wang, Yuan-Yuan;  Zheng, Wei;  Zhang, Qinge;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Zhang, Juan;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Depression  Prospective Memory  Meta-analysis  
Comparison of insight and clinical variables in homeless and non-homeless psychiatric inpatients in China Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 255,Page: 13-16
作者:  Fu, Yan-Nan;  Cao, Xiao-Lan;  Hou, Cai-Lan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Chiu, Helen F. K.;  Lin, Yong-Qiang;  Wang, Lihui;  Zheng, Xiaocong;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Insight  Homelessness  Correlates  
Comparison of the 32-item Hypomania Checklist, the 33-item Hypomania Checklist, and the Mood Disorders Questionnaire for bipolar disorder Journal article
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, 2017,Volume: 71,Issue: 6,Page: 403-408
作者:  Feng, Yuan;  Wang, Yuan-Yuan;  Huang, Wei;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Gang;  Yuan, Zhen;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Bipolar Disorder  Screening  Self-report  Sensitivity  Specificity  
Development of a multi-band photoacoustic tomography imaging system based on a capacitive micromachined ultrasonic transducer array Journal article
APPLIED OPTICS, 2017,Volume: 56,Issue: 14,Page: 4012-4018
作者:  Zhang, Jian;  Pun, Sio Hang;  Yu, Yuanyu;  Gao, Duyang;  Wang, Jiujiang;  Mak, Peng Un;  Lei, Kin Fong;  Cheng, Ching-Hsiang;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Adjunctive metformin for antipsychotic-related hyperprolactinemia: A meta-analysis of randomized controlled trials Journal article
JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 31,Issue: 5,Page: 625-631
作者:  Zheng, Wei;  Yang, Xin-Hu;  Cai, Dong-Bin;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Nan;  Ning, Yu-Ping;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/10/30
Prolactin  Metformin  Schizophrenia  Meta-analysis  
The MacArthur Competence Assessment Tools for assessing decision-making capacity in schizophrenia: A meta-analysis Journal article
SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2017,Volume: 183,Page: 56-63
作者:  Wang, Shi-Bin;  Wang, Yuan-Yuan;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wu, Ren-Rong;  Wang, Jijun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Macarthur Competence Assessment Tools  Schizophrenia  Meta-analysis