UM

浏览/检索结果: 共136条,第1-10条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
pH-sensitive loaded retinal/indocyanine green micelles as an "all-in-on" theranostic agent for multi-modal imagingin vivo guided cellular senescence-photothermal synergistic therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 55,Issue: 44,Page: 6209-6212
作者:  Lipeng Zhu;  Ping Li;  Duyang Gao;  Jie Liu;  Yubin Liu;  Chen Sun;  Mengze Xu;  Xin Chen;  Zonghai Sheng;  Ruibing Wang;  Zhen Yuan;  Lintao Cai;  Yifan Ma;  Qi Zhao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2020/01/06
Platycodin D triggers the extracellular release of programed death Ligand-1 in lung cancer cells Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019,Volume: 131
作者:  Mu-Yang Huang;  Xiao-Ming Jiang;  Yu-Lian Xu;  Luo-Wei Yuan;  Yu-Chi Chen;  Guozhen Cui;  Run-Yue Huang;  Bo Liu;  Yitao Wang;  Xiuping Chen;  Jin-Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/11/22
Programmed Death Ligand-1  Platycodin d  Extracellular Release  Natural Products  Cancer  
Aqueous extract of Salvia miltiorrhiza Bunge-Radix Puerariae herb pair ameliorates diabetic vascular injury by inhibiting oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019,Volume: 129,Page: 97-107
作者:  Wenwen Zhao;  Yuan Yuan;  Haiyu Zhao;  Yantao Han;  Xiuping Chen
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2020/01/07
Diabetic Vascular Injury  Salvia Miltiorrhiza Bunge  Radix Puerariae  Oxidative Stress  Cell Adhesion Molecules  
Mitochondrial protective effect of neferine through the modulation of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 signalling in ischaemic stroke Journal article
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2019,Volume: 176,Issue: 3,Page: 400-415
作者:  Chuanhong Wu;  Jianxin Chen;  Ruocong Yang;  Feipeng Duan;  Shaojing Li;  Xiuping Chen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2020/01/07
Nagilactone E suppresses TGF-beta 1-induced epithelial-mesenchymal transition, migration and invasion in non-small cell lung cancer cells Journal article
PHYTOMEDICINE, 2019,Volume: 52,Page: 32-39
作者:  Le-Le Zhang;  Xiao-Ming Jiang;  Mu-Yang Huang;  Zhe-Ling Feng;  Xiuping Chen;  Yitao Wang;  Hua Li;  Ao Li;  Li-Gen Lin;  Jin-Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2020/01/09
Nagilactone e  Tgf-β1  Epithelial-mesenchymal Transitio  Smad  
Toosendanin, a natural product, inhibited TGF-1-induced epithelial-mesenchymal transition through ERK/Snail pathway Journal article
PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2018,Volume: 32,Issue: 10,Page: 2009-2020
作者:  Luo, Weiwei;  Liu, Xin;  Sun, Wen;  Lu, Jin-Jian;  Wang, Yitao;  Chen, Xiuping
浏览  |  Adobe PDF(2621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:284/27  |  提交时间:2018/10/30
Emt  Erk1/2  Snail  Lung Cancer  Toosendanin  
Effects of straw leachates from Cry1C-expressing transgenic rice on the development and reproduction of Daphnia magna Journal article
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2018,Volume: 165,Page: 630-636
作者:  Yi Chen;  Yanjie Gao;  Haojun Zhu;  Jörg Romeis;  Yunhe Li;  Yufa Peng;  Xiuping Chen
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2020/01/09
Bt Protein  Environmental Risk Assessment  Non-target Effect  Daphnia Magna  Chronic Toxicit  Catalase  
New podolactones from the seeds of Podocarpus nagi and their anti-inflammatory effect Journal article
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, 2018,Volume: 72,Issue: 4,Page: 882-889
作者:  Feng, Zhe-Ling;  Zhang, Tian;  Liu, Jing-Xin;  Chen, Xiu-Ping;  Gan, Li-She;  Ye, Yang;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Podocarpus Nagi  Podolactones  Anti-inflammation  No Production  Nf-kappa b  
MLKL mediates apoptosis via a mutual regulation with PERK/eIF2 alpha pathway in response to reactive oxygen species generation Journal article
APOPTOSIS, 2018,Volume: 23,Issue: 9-10,Page: 521-531
作者:  Wen‑Xiang Cao;  Ting Li;  Zheng‑Hai Tang;  Le‑Le Zhang;  Zhao‑Yu Wang;  Xia Guo;  Min‑Xia Su;  Xiuping Chen;  Jin‑Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2020/01/09
Mlkl  Eif2α  Ros  Apoptosis  Chelerythrine