UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A novel design of a polynuclear co-delivery system for safe and efficient cancer therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2018,Volume: 54,Issue: 63,Page: 8737-8740
作者:  Xing, Lei;  Zhang, Jia-Liang;  Zhou, Tian-Jiao;  He, Yu-Jing;  Cui, Peng-Fei;  Gong, Jia-Hui;  Sun, Minjie;  Lu, Jin-Jian;  Huang, Zhangjian;  Jin, Liang;  Jiang, Hu-Lin
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Anti-cancer natural products isolated from chinese medicinal herbs Journal article
Chinese Medicine, 2011,Volume: 6,Issue: 1
作者:  Tan W;  Lu JJ;  Huang MQ;  Li YB;  Chen MW;  Wu GS;  Gong J;  Zhong ZF;  Xu ZT;  Dang YY;  Guo JJ;  Chen XP;  Wang YT
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/11/28