UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
DAPK1 as an independent prognostic marker in liver cancer Journal article
PEERJ, 2017,Volume: 5
作者:  Li, Ling;  Guo, Libin;  Wang, Qingshui;  Liu, Xiaolong;  Zeng, Yongyi;  Wen, Qing;  Zhang, Shudong;  Kwok, Hang Fai;  Lin, Yao;  Liu, Jingfeng
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Liver Cancer  Ihc  Survival  Dapk1  Prognosis