UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Comparison of insight and clinical variables in homeless and non-homeless psychiatric inpatients in China Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 255,Page: 13-16
作者:  Fu, Yan-Nan;  Cao, Xiao-Lan;  Hou, Cai-Lan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Chiu, Helen F. K.;  Lin, Yong-Qiang;  Wang, Lihui;  Zheng, Xiaocong;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Insight  Homelessness  Correlates  
Quality of life in Chinese patients with schizophrenia treated in primary care Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 254,Page: 80-84
作者:  Li, Yan;  Hou, Cai-Lan;  Ma, Xin-Rong;  Zhong, Bao-Liang;  Zang, Yu;  Jia, Fu-Jun;  Lin, Yong-Qiang;  Lai, Kelly Y. C.;  Chiu, Helen F. K.;  Ungvari, Gabor S.;  Hall, Brian J.;  Cai, Mei-Ying;  Ng, Chee H.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Quality Of Life  Primary Care  China  
Comparison of quality of life in homeless, and non-homeless Chinese patients with psychiatric disorders Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 249,Page: 115-119
作者:  Cao, Xiao-Lan;  Fu, Yan-Nan;  Jia, Fu-Jun;  Chiu, Helen F. K.;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Hou, Cai-Lan;  Lin, Yong-Qiang;  Zhong, Xiao-Bin;  Liu, Xiang-Min;  Yim, Larina C. L.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Homelessness  Quality Of Life  Depressive Symptoms  China