UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Comparison of treatment patterns in schizophrenia between China and Japan (2001-2009) Journal article
ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY, 2017,Volume: 9,Issue: 4
作者:  Xiang, Yu-Tao;  Kato, Takahiro A.;  Kishimoto, Taishiro;  Ungvari, Gabor S.;  Chiu, Helen F. K.;  Si, Tian-Mei;  Yang, Shu-Yu;  Fujii, Senta;  Ng, Chee H.;  Shinfuku, Naotaka
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
China  Ethnicity  Japan  Prescription  Schizophrenia  
Anticholinergic use trends in 14,013 patients with schizophrenia from three national surveys on the use of psychotropic medications in China (2002-2012) Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 257,Page: 132-136
作者:  Su, Yun-Ai;  Yan, Feng;  Li, Qian;  Xiang, Yu-Tao;  Shu, Liang;  Yu, Xin;  Ning, Yu-Ping;  Zhang, Ke-Rang;  Li, Tao;  Mei, Qi-Yi;  Li, Ke-Qing;  Si, Tian-Mei
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Prescription Patterns  Anticholinergic Medication  Extrapyramidal Symptoms  
Adjunctive antidepressant use in schizophrenia in China: A national survey (2002–2012) Journal article
Human Psychopharmacology, 2017,Volume: 32,Issue: 1
作者:  Li Q.;  Su Y.-A.;  Xiang Y.-T.;  Shu L.;  Yu X.;  Ungvari G.S.;  Ng C.H.;  Chiu H.F.K.;  Ning Y.-P.;  Wang G.-H.;  Zhang K.-R.;  Li T.;  Sun L.-Z.;  Shi J.-G.;  Chen X.-S.;  Mei Q.-Y.;  Li K.-Q.;  Si T.-M.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/12/18
Antidepressants  China  Schizophrenia  
Electroconvulsive therapy in schizophrenia in China: A national survey Journal article
Journal of ECT, 2017,Volume: 33,Issue: 2,Page: 138-142
作者:  Li Q.;  Su Y.-A.;  Xiang Y.-T.;  Shu L.;  Yu X.;  Ungvari G.S.;  Seiner S.J.;  Chiu H.F.K.;  Ning Y.-P.;  Wang G.-H.;  Zhang K.-R.;  Li T.;  Sun L.-Z.;  Shi J.-G.;  Chen X.-S.;  Mei Q.-Y.;  Li K.-Q.;  Si T.-M.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/18
China  Electroconvulsive Therapy  Schizophrenia  
Clozapine in schizophrenia and its association with treatment satisfaction and quality of life: Findings of the three national surveys on use of psychotropic medications in China (2002-2012) Journal article
Schizophrenia Research, 2015,Volume: 168,Issue: 1-2,Page: 523-529
作者:  Li Q.;  Xiang Y.-T.;  Su Y.-A.;  Shu L.;  Yu X.;  Correll C.U.;  Ungvari G.S.;  Chiu H.F.K.;  Ma C.;  Wang G.-H.;  Bai P.-S.;  Li .;  Sun L.-Z.;  Shi J.-G.;  Chen X.-S.;  Mei Q.-Y.;  Li K.-Q.;  Si T.-M.;  Kane J.M.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/18
Clozapine  Prescription Patterns  Schizophrenia  
Antipsychotic medications in major depression and the association with treatment satisfaction and quality of life: Findings of three national surveys on use of psychotropics in China between 2002 and 2012 Journal article
Chinese Medical Journal, 2015,Volume: 128,Issue: 14,Page: 1847-1852
作者:  Wang Y.-X.;  Xiang Y.-T.;  Su Y.-A.;  Li Q.;  Shu L.;  Ng C.H.;  Ungvari G.S.;  Chiu H.F.K.;  Nin Y.-P.;  Wang G.-H.;  Bai P.-S.;  Li T.;  Sun L.-Z.;  Shi J.-G.;  Chen X.-S.;  Mei Q.-Y.;  Li K.-Q.;  Yu X.;  Si T.-M.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/18
Antipsychotic Medication  Major Depression  Prescription Patterns  
Antipsychotic polypharmacy in schizophrenia patients in China and its association with treatment satisfaction and quality of life: findings of the third national survey on use of psychotropic medicati Journal article
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY, 2015,Volume: 49,Issue: 2,Page: 129-136
作者:  Li, Q;  Xiang, YT;  Su, YA;  Shu, L;  Yu, X;  Chiu, HFK;  Correll, CU;  Ungvari, GS;  Lai, KYC;  Ma, C;  Wang, GH;  Bai, PS;  Li, T;  Sun, LZ;  Shi, JG;  Chen, XS;  Mei, QY;  Li, KQ;  Si, TM
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/09
Antipsychotic Polypharmacy  Schizophrenia  Prescription Patterns  
Long-term benzodiazepine use in patients with major depressive disorder in China Journal article
Perspectives in Psychiatric Care, 2014,Volume: 50,Issue: 3,Page: 149-154
作者:  Li Y.-H.;  Xiang Y.-T.;  Su Y.-A.;  Shu L.;  Yu X.;  Kilbourne A.M.;  Ungvari G.S.;  Chiu H.F.K.;  Ma C.;  Wang G.-H.;  Bai P.-S.;  Liu X.-H.;  Sun L.-Z.;  Shi J.-G.;  Chen X.-S.;  Mei Q.-Y.;  Li K.-Q.;  Si T.-M.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/18
Benzodiazepines  China  Major Depressive Disorder  Prescribing Patterns  
Clozapine Use in Schizophrenia: Findings of the Research on Asia Psychotropic Prescription (REAP) Studies from 2001 to 2009 Journal article
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY, 2011,Volume: 45,Issue: 11,Page: 968-975
作者:  Yu-Tao Xiang;  Chuan-Yue Wang;  Tian-Mei Si;  Edwin H.M. Lee;  Yan-Ling He;  Gabor S. Ungvari;  Helen F.K. Chiu;  Naotaka Shinfuku;  Shu-Yu Yang;  Mian-Yoon Chong;  Ee-Heok Kua;  Senta Fujii;  Kang Sim;  Michael K.H. Yong;  Jitendra K. Trivedi;  Eun-Kee Chung;  Pichet Udomratn;  Kok-Yoon Chee;  Norman Sartorius;  Lisa B. Dixon;  Julie A. Kreyenbuhl;  Chay-Hoon Tan
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/08
Clozapine  Schizophrenia  Prescription Patterns  
The low frequency of reported sexual dysfunction in Asian patients with schizophrenia (2001–2009): low occurrence or ignored side effect? Journal article
Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 2011,Volume: 26,Issue: 4-5
作者:  Yu‐Tao Xiang;  Chuan‐Yue Wang;  Tian‐Mei Si;  Edwin H. M. Lee;  Yan‐Ling He;  Gabor S. Ungvari;  Helen F. K. Chiu;  Shu‐Yu Yang;  Mian‐Yoon Chong;  Chay‐Hoon Tan;  Ee‐Heok Kua;  Senta Fujii;  Kang Sim;  Michael K. H. Yong;  Jitendra K. Trivedi;  Eun‐Kee Chung;  Pichet Udomratn;  Kok‐Yoon Chee;  Norman Sartorius;  Naotaka Shinfuku
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/08
Antipsychotic Drugs  Sexual Dysfunction  Schizophrenia