UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Chemical constituents and biological research on plants in the genus Curcuma Journal article
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, 2017,Volume: 57,Issue: 7,Page: 1451-1523
作者:  Sun, Wen;  Wang, Sheng;  Zhao, Wenwen;  Wu, Chuanhong;  Guo, Shuhui;  Gao, Hongwei;  Tao, Hongxun;  Lu, Jinjian;  Wang, Yitao;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Genus Curcuma  Chemical Constituents  Bioactivities  Antitumor