UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enhanced power conversion efficiency in iridium complexbased terpolymers for polymer solar cells Journal article
Flexible Electronics, 2018,Volume: 2,Issue: 1
作者:  Zhongyuan Xue;  Shifan Wang;  Jie Yang;  Yu Zhong;  Min Qian;  Cheng Li;  Zhiguo Zhang;  Guichuan Xing;  Sven Huettner;  Youtian Tao;  Yongfang Li;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/04/29
Inter-MAR Association Contributes to Transcriptionally Active Looping Events in Human β-globin Gene Cluster Journal article
PLoS ONE, 2009,Volume: 4,Issue: 2
作者:  Li Wang;  Li-Jun Di;  Xiang Lv;  Wei Zheng;  Zheng Xue;  Zhi-Chen Guo;  De-Pei Liu;  Chi-Chuan Liang
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/04