UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enhanced power conversion efficiency in iridium complexbased terpolymers for polymer solar cells Journal article
Flexible Electronics, 2018,Volume: 2,Issue: 1
作者:  Zhongyuan Xue;  Shifan Wang;  Jie Yang;  Yu Zhong;  Min Qian;  Cheng Li;  Zhiguo Zhang;  Guichuan Xing;  Sven Huettner;  Youtian Tao;  Yongfang Li;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/04/29