UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hepatorenal protective effects of medicinal herbs in An-Gong-Niu-Huang Wan (AGNH) against cinnabar- and realgar-induced oxidative stress and inflammatory damage in mice Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Kunming, PEOPLES R CHINA, AUG 25-30, 2018
作者:  Li, Ao;  Zhang, Jing-Yao;  Xiao, Xiao;  Wang, Song-Song;  Wan, Jian-Bo;  Chai, Yu-Shuang;  Li, Peng;  Wang, Yi-Tao
收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2018/10/30
An-gong-niu-huang Wan  Cinnabar  Realgar  Oxidative Stress  Inflammation  Detoxification