UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Herbal medicines for the prevention of alcoholic liver disease: A review Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2012,Volume: 144,Issue: 3,Page: 457-465
作者:  Ding, RB (Ding, Ren-Bo);  Tian, K (Tian, Ke);  Huang, LL (Huang, Li-Li);  He, CW (He, Cheng-Wei);  Jiang, Y (Jiang, Yun);  Wang, YT (Wang, Yi-Tao);  Wan, JB (Wan, Jian-Bo)
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/11/01