UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Simultaneously boost diffusion length and stability of perovskite for high performance solar cells Journal article
Nano Energy, 2019,Volume: 59,Page: 721-729
作者:  Chao Liang;  Dandan Zhao;  Pengwei Li;  Bo Wu;  Hao Gu;  Jiacheng Zhang;  Teck Wee Goh;  Shi Chen;  Yonghua Chen;  Zhendong Sha;  Guosheng Shao;  Tze Chien Sum;  Guichuan Xing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/04/08
Diffusion Length  High Performance  Perovskite Solar Cells  Stability  
Efficient recycling of trapped energies for dual-emission in Mn-doped perovskite nanocrystals Journal article
Nano Energy, 2018,Volume: 51,Page: 704-710
作者:  Qi Wei;  Mingjie Li;  Zhipeng Zhang;  Jia Guo;  Guichuan Xing;  Tze Chien Sum;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Perovskite  Dual-emission  Semiconductor Nanocrystals  Doped Nanocrystals