UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Exciton recombination dynamics in CdTe/CdZnTe quantum wells Journal article
Wuli Xuebao/Acta Physica Sinica, 1999,Volume: 48,Issue: 1,Page: 184-185
作者:  Xi-Qing Z.;  Yong-Sheng W.;  Zheng Xu.;  Yan-Bing H.;  Zhen-Jia W.;  Xu-Rong Xu.;  Tang Z.K.;  He-Zhou W.;  Wei-Liang Li.;  Fu-Li Z.;  Zhi-Gang C.;  Jian-Ying Z.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/04/08