UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Worldwide prevalence of falls in older adults with psychiatric disorders: A meta-analysis of observational studies Journal article
Psychiatry Research, 2019,Volume: 273,Page: 114-120
作者:  Rao,Wen Wang;  Zeng,Liang Nan;  Zhang,Ji Wen;  Zong,Qian Qian;  An,Feng Rong;  Ng,Chee H.;  Ungvari,Gabor S.;  Yang,Fang Yu;  Zhang,Juan;  Peng,Kelly Z.;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/09/06
Fall  Meta-analysis  Older adults  Psychiatry