UM

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2020/01/16
Community-based family-style group homes for children orphaned by AIDS in rural China: An ethnographic investigation Journal article
Health Policy and Planning, 2019,Volume: 30,Issue: 7,Page: 928-937
作者:  Hong,Yan;  Chi,Peilian;  Li,Xiaoming;  Zhao,Guoxiang;  Zhao,Junfeng;  Stanton,Bonita;  Li,Li
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/06/25
Aids Orphans  Care Arrangements  China  Family Homes  Group Homes  
Culture, psychological proximity to the past and future, and self-continuity Journal article
European Journal of Social Psychology, 2019,Volume: 49,Issue: 4,Page: 735-747
作者:  Ji,Li Jun;  Hong,Emily K.;  Guo,Tieyuan;  Zhang,Zhiyong;  Su,Yanjie;  Li,Ye
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/06/25
culture  future  past  self-continuity  temporal distance  
Modulation of electroosmotic flow in capillary electrophoresis by plant polyphenol-inspired gallic acid/polyethyleneimine coatings: Analysis of small molecules Journal article
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2019,Volume: 1124,Page: 7-16
作者:  Hao Zhang;  Dong-Dong Zhou;  Feng-Qing Yang;  Zheng-Ming Qian;  Chun-Hong Li;  Wen-Jia Li;  Sheng-Peng Wang;  Yi-Tao Wang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/11/22
Capillary Modification  Gallic Acid  Polyethyleneimine  Co-deposition  Small Molecules  
Towards an understanding of the nature of dynamic capabilities in high-velocity markets of China Journal article
Journal of Business Research, 2019,Volume: 97,Page: 212-226
作者:  Li,Shenxue;  Easterby-Smith,Mark;  Hong,Jacky F.L.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/08/01
China  Dynamic capabilities  High-velocity market  MNC  Multiple case study  
Asymmetric synthesis of the tetracyclic core of bufogargarizin C by an intramolecular [5+2] cycloaddition Journal article
ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS, 2019,Volume: 6,Issue: 1,Page: 22-26
作者:  Fan, Jian-Hong;  Hu, Ya-Jian;  Guo, Qiang;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/01/17
Atomic Representation-Based Classification: Theory, Algorithm, and Applications Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, 2019,Volume: 41,Issue: 1,Page: 6-19
作者:  Wang, Yulong;  Tang, Yuan Yan;  Li, Luoqing;  Chen, Hong;  Pan, Jianjia
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2019/01/17
Atomic representation  representation-based classification  atomic classification condition