UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A Riemannian inexact Newton-CG method for constructing a nonnegative matrix with prescribed realizable spectrum Journal article
NUMERISCHE MATHEMATIK, 2018,Volume: 140,Issue: 4,Page: 827-855
作者:  Zhao, Zhi;  Bai, Zheng-Jian;  Jin, Xiao-Qing
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2018/10/30
Are personalized tongxie formula based on diagnostic analyses more effective in reducing IBS symptoms?-A randomized controlled trial Journal article
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, 2018,Volume: 40,Page: 95-105
作者:  Wang, Yuanyuan;  Fan, Heng;  Xiao, Qi;  Lai, Yaoliang;  Yan, Zhixiang;  Li, Baiwen;  Tang, Min;  Huang, Dawei;  Li, Zhen;  Chen, Hongjing;  Zhu, Qingping;  Luo, Chao;  Chen, Xuan;  Fen, Jin;  Jiang, Zhengyan;  Zheng, Liang;  Liu, Xingxing;  Tang, Qing;  Zuo, Dongmei;  Ye, Jingyi;  Yang, Yongqiang;  Huang, Huisuo;  Tang, Zongxiang;  Lu, Weimin;  Xiao, Jun;  Pharm D China Irritable Bowel Synd
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Irritable bowel syndrome (IBS)  Randomized controlled trial  Chinese herbal medicine formula  Personalized tongxie formulas  Differential diagnosis  
A Riemannian inexact Newton-CG method for constructing nonnegative matrix with prescribed realizable spectrum Journal article
Numerische Mathematik, 2018
作者:  Zhi Zhao;  Zheng-Jian Bai;  Xiao-Qing Jin
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/07/30
Inverse Eigenvalue Problems  Algorithm  Conjugate-gradient Method  Sufficient Conditions  
Novel biflavonoids from Cephalotaxus oliveri Mast. Journal article
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2018,Volume: 24,Page: 150-153
作者:  Ren, Dai;  Meng, Fan-Cheng;  Liu, Hui;  Xiao, Tong;  Lu, Jin-Jian;  Lin, Li-Gen;  Chen, Xiu-Ping;  Zhang, Qing-Wen
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Cephalotaxus Oliveri  Biflavonoid  Flavonoid  Alkaloid  Umcephabiflovin  Alpha-glucosidase Inhibitory Effect  
Some norm inequalities for commutators of contracted tensor products Journal article
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS, 2018,Volume: 540,Page: 244-256
作者:  Xie, Ze-Jia;  Cheng, Che-Man;  Jin, Xiao-Qing
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
Contracted Product  Matricization  Tensor  Norm Inequality  Commutator  
Tensor Methods for Solving Symmetric -tensor Systems Journal article
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2018,Volume: 74,Issue: 1,Page: 412-425
作者:  Xie, Ze-Jia;  Jin, Xiao-Qing;  Wei, Yi-Min
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Tensor system  Polynomial systems  Tensor method  Newton method  M-tensor